CHCEME ÚSPEŠNÝ, INOVATÍVNY, SOCIÁLNY, ZDRAVÝ A PREPOJENÝ KRAJ.

18.03.2022

 

Obyvatelia kraja nechali na webe hrajzakraj.sk odkazy, aký  kraj chcú o 10 rokov.

Cieľom PHRSR ŽSK 2021+  sú ľudia, ktorí v Žilinskom kraji žijú, študujú, pracujú, podnikajú alebo sa rozhodnú kraj navštíviť. Ovplyvňuje oblasti, ktoré sa ich v každodennom živote týkajú. Ale reaguje aj na výzvy ako je  starnutie populácie, väčší nápor na zdravotný a sociálny systém, klimatické zmeny či zavádzanie smart riešení v oblasti sociálnych služieb a kultúry.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK  pracuje aj s podnetmi občanov, ktorí nechali odkaz na záznamníku  webu hrajzakraj, v časti ako sa zapojiť.  Mnohé z nich sa podarilo premietnuť do  konkrétnych opatrení v návrhu Strategicko-programovej časti dokumentu. Patrí tu zlepšenie dopravnej dostupnosti, lepšia čistota miest a obcí, starostlivosť o životné prostredie, efektívne nakladanie s odpadom, podpora komunitných aktivít,  športu, budovanie cyklotrás či viac inovácií vo vzdelávaní a podnikaní.

Mladí ľudia očakávajú predovšetkým skvalitnenie možností na trávenie času, ako sú komunitné záhrady, využité nábrežia,  workout ihriská, skateparky, pumptrack areály. Záleží im na fungujúcej verejnej doprave, nie je im ľahostajná ani ochrana životného prostredie. Nechýba záujem o veci verejné a väčšia podpora aktívnych komunít.  Reagovali aj na problematiku odlivu mozgov a mladých talentov, čo je problém nielen Žilinského kraja, ale ide o celoslovenský fenomén.  Na základe diskusií so študentmi, ktoré sa realizovali v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja a SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering vyplýva, že v tejto súvislosti  považujú za dôležité venovať viac pozornosti investíciám do atraktivity miest, obnovy kultúrnych pamiatok, kvality dopravy. Za dôležité považujú  prezentovať  prednosti  kraja,  možnosti pracovného trhu – v oblasti IT, vedy a výskumu. 

Na príprave dokumentu pracuje 200 odborníkov a 83 expertov z rôznych oblastí. Do spolupráce sa zapojila miestna samospráva, mimovládne organizácie, ako aj  súkromný sektor. Zrealizovalo sa 70 stretnutí tematických a územných pracovných skupín, online tematické diskusné fóra s odbornou verejnosťou či diskusie s mladými…

 

 Naďalej môžete posielať svoje pripomienky a postrehy tu:  https://www.hrajzakraj.sk/aky-chcete-kraj-v-roku-2030/.

AKO SME PREMIETLI VAŠE PRIPOMIENKY A NÁVRHY DO STRATÉGIE KRAJA?

KULTÚRA

 

VZDELANIE

#INOVATIVNYKRAJ

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

#ZDRAVYKRAJ

 

ŠPORT

#PREPOJENYKRAJ