Strategický plán – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2021+

Byť úspešný znamená mať víziu a dobrý plán. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja umožňuje aktívne riadenie rozvoja Žilinského kraja.  Vychádza z dôkladného poznania potrieb regiónov a samospráv, ich obyvateľov, podnikateľov či záujmových skupín a stanovuje konkrétne nástroje na ich úspešné naplnenie.

Je dôležitým smerovníkom pre všetky kľúčové rozhodnutia verejnej správy, podnikateľov, akademickej sféry aj občianskeho sektora.

Cieľom je Žilinský kraj, ktorý poskytuje kvalitný priestor pre rodiny i seniorov, kde nájde svoje uplatnenie mládež a podnikatelia majú vytvorené optimálne podmienky na podnikanie. Základným predpokladom je dobre fungujúca regionálna ekonomika so zameraním na inovatívne technológie a využitie smart – rozumných prístupov, ktoré posunú náš kraj k inteligentnej budúcnosti.

Ako vznikal?

Na príprave PHRSR ŽSK 2021+ sa podieľali odborníci na územné plánovanie a regionálny rozvoj, infraštruktúru, životné prostredie, ekonomiku, inovácie, vzdelávanie, cestovný ruch a kultúru. Partnermi sú obce a mestá, podnikatelia, zástupcovia verejného a neziskového sektora. Obyvatelia Žilinského kraja  prispeli podnetmi  v rámci diskusií a pomohli stanoviť priority ďalšieho rozvoja kraja.

Aké sú priority územia?

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja Regionálne rady partnerstva, združujúce kľúčových predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy a sociálno-ekonomických partnerov  Horného Považia, Oravy, Liptova, Kysúc a Turca, sú kľúčové pre identifikáciu rozvojových priorít územia Žilinského kraja.

Ako ste sa zapojili?

Tematické diskusie

Do tvorby strategického rozvojového dokumentu PHRSR ŽSK 2021+ sa zapojilo viac ako 280 odborníkov a expertov na kľúčové oblasti Životné prostredie, Inovácie a vzdelávanie, Infraštruktúra, Sociálna stabilita a Identita a sebestačnosť.  Príprava si vyžiadala viac ako 350 hodín diskusií pracovných tímov. Realizovala sa séria tematických diskusií o vízii Žilinského kraja do roku 2030. Proces tvorby stratégie bol prezentovaný  odbornej verejnosti.

Zapojili sa mladí

Na pôjde Žilinskej univerzity  – Fakulty riadenia a informatiky sa študenti zapojili do verejnej diskusie  o budúcnosť kraja a vízii pre oblasť vzdelávania a inovácií. Vyjadrili názor, prečo je  Žilinský kraj atraktívny,  ako vidia svoju budúcnosť  po štúdiu  a ako hodnotia možnosti  podnikateľského prostredia.  Aký chcú vysokoškoláci kraj v roku 2030? Najčastejšia odpoveď – INOVATÍVNY.

Mládež a stredoškoláci sa podelili o názor, ako vidia výzvy kraja v oblasti kultúry, športu, životného prostredia a vzdelávania. Navrhli  riešenia,  pomenovali priority pre najbližšie roky.

Medzi top témy patrí riešenie klimatických zmien, environmentálne problémy, rozvoj neformálneho vzdelávania a kvalita verejného priestoru určeného na oddych a trávenie voľného času. Tvorbu strategického dokumentu sprevádzala  debata o optimálnom prerozdelení eurofondov a o tom, ako zabrániť odlivu mladých talentov.

Verejné prezentácie v regiónoch

Finálny Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ bol predstavený počas verejných prezentácií v 5 regiónoch kraja, v mestách mestách Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Žilina a Bystrička v okrese Martin. Počas  stretnutí s odbornou verejnosťou, primátormi, starostami a aktívnou verejnosťou sme prezentovali aj následné etapy  implementácie.

Tour po kraji

Ako sa vám v Žilinskom kraji a v regiónoch žije a čo je pre vás dôležité?

Doprava, životné prostredie, pracovné príležitosti, či možnosť kultúrneho vyžitia… Čo sú silné stránky regiónu? Ktoré oblasti by sa mali zlepšiť? V uliciach miest piatich regiónov kraja  Horné Považie Kysuce, Liptov, Orava, Turiec ste sa zapojili a dopovedali na dotazník, vďaka čomu ste pomohli zistiť regionálne špecifiká.

Žilinský kraj  2030

#inovatívny #kreatívny #líderský #otvorený #spolupracujúci

  • Rozvoj Žilinského kraja je prepojený s inovatívnymi podnikateľmi a firmami, ktorí sú hnacím motorom miestnej ekonomiky.
  • Podporuje spoluprácu samospráv, univerzít a ďalších partnerov v území a  využíva svoj potenciál v oblasti prírodných krás,  v kultúre i kreatívnom priemysle v prospech obyvateľov kraja.
  • Žilinský kraj otvorený pre  rodiny, seniorov, študentov a  pracujúcich,  ale aj návštevníkov, ktorí prichádzajú  za prácou či  prírodnými krásami a oddychom.

Zásobník projektov

Vaše projektové zámery zdieľate prostredníctvom interaktívneho zásobníka, ktorý  pomôže získať prehľad o pripravenosti projektových zámerov v území Žilinského kraja na čerpanie eurofondov v novom programovom období.

Celý dokument:

https://www.hrajzakraj.sk/wp-content/uploads/2022/10/20220922_PHSR-ZSK-2021_KOMPLET.pdfhttps://www.hrajzakraj.sk/wp-content/uploads/2022/10/20220922_PHSR-ZSK-2021_KOMPLET.pdf