RADA PARTNERSTVA ŽILINSKÉHO KRAJA

Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja je vytvorená z iniciatívy Žilinského samosprávneho kraja, na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, za spolupráce subjektov miestnej a regionálnej samosprávy.

Rada partnerstva Žilinského kraja predstavuje mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií, ktoré integrujú všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území, (Spracovávajú sa ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja) a ich realizáciu v programovom období 2021 – 2027.

Predsedom Rady partnerstva je predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zvoláva rokovanie Rady.

Rada partnerstva sa člení na komory. Činnosť komôr je podporená Sekretariátom Rady partnerstva, ktorý zriaďuje a ktorého činnosť zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

Rada sa skladá z nasledujúcich komôr a ich členov:

a) komora regionálnej samosprávy
b) komora miestnej územnej samosprávy
c) komora podnikateľského sektora, akademického a vzdelávacieho sektora, občianskej spoločnosti a neziskového sektora
d) komora štátnej správy
 

Pôsobenie Rady partnerstva Žilinského kraja upravuje jej štatút a rokovací poriadok.

V rámci strategicko plánovacích regiónov, ktoré v Žilinskom kraji predstavujú jeho prirodzené regióny – Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, sú vytvorené Regionálne rady partnerstva. Predstavujú zoskupenie partnerov na úrovni prirodzeného regiónu v zmysle štatútu príslušnej Regionálnej rady partnerstva.