Projekty 2021+

Strategické projekty vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj Žilinského kraja. Sledujú pritom ciele rozvojovej stratégie. Nejde len o projekty Žilinského samosprávneho kraja, ale aj  samospráv a ďalších partnerov v území.

Tu sú vybrané strategické projekty podľa prioritných oblastí

Inovácie a vzdelávanie

#Invatívnykra #Vzdelanýkraj

Inovačné centrum INOVIA v Žiline vzniklo v spolupráci Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina a Žilinskej univerzity. Následný rozvoj inovačného centra je ďalší krok na ceste k digitálnej transformácii kraja. Prinesie podporu inovácií a je nevyhnutný pre rast inovatívnych firiem Žilinského kraja. Zámerom  je v najbližších rokoch zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Stredoškolský kampus  v Ružomberku vznikne sústredeným piatich stredných  škôl do jedného celku, pričom projekt ráta s rozvíjaním areálu na ulici Scota Viatora.

Projekt Debarierizácie a zlepšenia bezbariérového prostredia vo vybraných väčších stredných školách v Žilinskom kraji bude mať vplyv na kvalitu, dostupnosť a rozvoj inkluzívneho vzdelávania. Financovaný bude  z Plánu obnovy.

Zámer vybudovania Hokejovej akadémie na Strednej športovej škole na Rosinskej ceste v Žiline je na ceste k realizácii aj vďaka finančnej podpore štátu. Rozvoj športovej infraštruktúry má zlepšiť podmienky pre výchovu mladých hokejistov v kraji. Ide o spoločný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina.

Infraštruktúra

#Prepojený kraj #Mobilný kraj

Rozvoj Integrovaného dopravného systému v nasledujúcich rokoch bude znamenať nielen dobudovanie potrebnej infraštruktúry na zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy, ale aj pripojenie regiónov Turiec, Liptov, Orava k pilotnému IDS na území Kysúc a Horného Považia a následné pripojenie na IDS Trenčianskeho samosprávneho kraja do jedného funkčného celku.

Rozvoj Vážskej cyklodopravnej trasy a jej častí je kľúčovým projektom, nakoľko tvorí kostru cyklodopravy v kraji a prepája jeho regióny.  V spolupráci s obcami a mestami plánuje Žilinský samosprávny kraj realizáciu viacerých úsekov cyklotrás nadväzujúcich na Vážsku cyklotrasu.

Sociálna stabilita

#Sociálny kraj #Pomáhajúci kraj #Bezpečný kraj

Projekt výstavby Univerzitnej nemocnice v Martine s plánovanými 660 lôžkami si vyžiada investíciu 330 miliónov eur. Financovanie je plánované  z Plánu obnovy a odolnosti.

Vybudovanie Hospicu a Centra pre intenzívnu starostlivosť v Námestove poskytne služby v oblasti komplexnej a dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.  Počíta s vybudovaním edukačno-kognitívnej záhrady alebo parku pre pacientov a verejnosť.

Program zvyšovania dostupnosti kvalitných zamestnancov v sociálnej oblasti je ďalším kľúčovým zámerom kraja pre najbližšie roky. Jeho súčasťou je pilotné expertimentálne zavedenie nového učebného odboru opatrovateľ/opatrovateľka v snahe zlepšiť odbornosť a atraktivitu povolania opatrovateľov v sociálnych službách aj pre mladých ľudí a zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom kraja.

Rozvoj centier pre rodinu

Ich zriadenie je súčasťou Stratégie ŽSK 22+ a ich účelom je predchádzať vzniku sociálno-patologických javov a kríz v rodine existujúce centrum v Žiline doplnia nové v ďalších regiónoch. Centrá slúžia občanom ako kontaktný bod a sú zamerané na jednoduchší prístup k bezplatnému poradenstvu či prevencii.

Projekt Stabilizácie zdravotníckych pracovníkov Žilinského samosprávneho kraja

Identita a sebestačnosť

#Atraktívnykraj #Spolupracujúcikraj #Prosperujúci kraj

Zvýšiť atraktivitu krajského mesta pre domácich obyvateľov i turistov má za cieľ projekt mesta Žilina  zameraný na Rekonštrukciu Mestskej pamiatkovej rezervácie – Radnice, Burianovej veže, Mariánskeho námestia a Balustrád v historickom centre Žiliny. V projekte sa ráta s financiami z Plánu obnovy a OP Slovensko.

Pokračovanie rekonštrukcie Hradu Likava je krokom v snahe sprístupniť ďalšie priestory tejto pamiatky pre verejnosť, vytvoriť nové možnosti na interaktívne a zážitkové expozície, hudobné a filmové prezentácie či festivaly. Hrad má potenciál stať sa jedným z najnavštevovanejších na Slovensku a priniesť  rozvoj turizmu v regióne Liptov.

Vytvorenie multimediálnych expozícií s použitím interaktívnych technológií na hrade Strečno a v hlavnej budove Liptovského múzea prinesú návštevníkom väčší zážitok z prezentácií.

Podpora nezávislej kultúry v Žilinskom kraji je ďalším cieľom pre najbližšie obdobie. Vytvorenie systému efektívnej podpory bude mať vplyv na ďalší rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu a zmysluplnú realizáciu mladých ľudí v kreatívnych oblastiach, čo prispeje k zvýšeniu kvality života v kraji.

Životné prostredie

#Zelený kraj #Udržateľný kraj

Implementácia opatrení Nízkouhlíkovej stratégie vrátane znižovania energetickej náročnosti budov, rozvíjať nízko emisnú a nemotorovú dopravu, zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu, zlepšiť adaptáciu na zmenu klímy v prevádzkovaných areáloch ŽSK, budovať efektívny energetický manažment a zaviesť model spolupráce sfér – vzdelávanie, podnikanie, verejné správa a samospráva, verejnosť a prostredie. Implementovať SMART riešenia.