Čo je to Integrovaná územná stratégia?

Umožňuje efektívnu realizáciu rozvojovej stratégie v Žilinskom kraji  PHRSR ŽSK 2021+ .Je pripravená v spolupráci samospráv, regionálnymi združeniami ZMOS a ÚMS, štátnou správou a ostatnými socioekonomickými partnermi.

Projektové zámery, ktoré sú súčasťou Integrovanej územnej stratégie sú vzájomne prepojené s cieľom dosiahnuť čo najväčší rozvoj regiónu.

Integrovaná územná stratégia

Projekty sú financované z eurofondov:

Program Slovensko

Plán obnovy a odolnosti