AKÉ PRIORITY VYBRALI EXPERTI?

17.03.2022

NAJVIAC PEŇAZÍ BY DALI NA DOPRAVU, ZDRAVOTNÚ A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ.

Spolu 80 expertov, ktorí sa podieľajú na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ mali za úlohu rozdeliť priority a finančné prostriedky medzi 20 špecifických cieľov.

 

 

 

V piatich tematických a piatich územných pracovných skupinách  rozdeľovali alokáciu na konkrétne špecifické ciele. Rebríček zostavovali aj z pohľadu pridelenia priorít od najvyššej po najnižšiu.  V pomyselnom balíku financií mali v tematických pracovných skupinách k dispozícii sumu 40 mil. eur, v územných pracovných skupinách  disponovali sumou 10 mil. eur.

Výsledky ukázali, že expertmi vybrané priority nie sú vždy priamo úmerné množstvu pridelených peňazí. Vyplýva z toho, že niektoré špecifické ciele považujú síce za veľmi dôležité, ale nevyžadujú si značné finančné výdavky a naopak. Zhodujú sa však v tom, že za top prioritu označili zvýšenie dopravnej dostupnosti v kraji a skvalitňovanie sociálnych a zdravotných služieb pre občanov.

Najväčší balík alokovaných peňazí by poslali práve na ciele 3. 3. Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia a  4. 2. Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej starostlivosti a sociálne služby. Kartu s najvyššou prioritou najčastejšie dali práve týmto dvom oblastiam a do rebríčka „naj“ priorít sa dostali ciele 2. 1. Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s odpadom, 5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových služieb a 2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt…

Ukázali sa aj regionálne špecifiká. Oblasť dopravy rezonuje medzi top témami v každom regióne.  Odborníci za Horné Považie, Kysuce, Oravu a Turiec najčastejšie volili možnosť zlepšiť dopravnú dostupnosť územia, v regióne Liptov – najúspešnejšom z pohľadu cestovného ruchu, považujú za dôležitejšie zvýšiť atraktivitu nízkoemisnej dopravy v kombinácii s opatreniami na zlepšenie kvality životného prostredia.
Viac výsledkov a grafy si môžete pozrieť tu: