ŽILINSKÝ KRAJ PREDSTAVIL NÁVRH STRATEGICKÉHO SMEROVANIA.

09.02.2022

Na strategickom dokumente pracuje Žilinský kraj od mája 2021 a do jeho tvorby intenzívne zapája všetkých relevantných partnerov.

Župa diskutuje so zástupcami obcí a miest v kraji, ale aj so sociálno-ekonomickými partnermi, či už v oblasti školstva, výskumu a inovácií, dopravy, cestovného ruchu a kultúry, zdravotníctva, sociálnej oblasti či životného prostredia. Na dokumente pracuje tiež tím viac než 80 expertov, ktorí pre jednotlivé riešené oblasti zabezpečujú profesionálnu expertízu. V rámci procesu spracovania dokumentu pôsobí päť tematických a päť územných pracovných skupín, ktoré si doposiaľ sadli za spoločný stôl celkovo na viac než 60 stretnutiach.

Okrem subjektov štátnej a verejnej správy, podnikateľov a odborníkov z rôznych organizácií župa dala možnosť vyjadriť svoje názory aj širokej verejnosti.  Občania mohli napríklad pripomienky prezentovať aj počas série piatich tematických diskusných fór, ktoré sa uskutočnili samostatne pre každú z piatich prioritných oblastí. Osobitný priestor vyhradil kraj pre mladých ľudí. Ako uviedla predsedníčka kraja Erika Jurinová:

Sú to práve súčasní stredoškoláci, ktorí o 10 rokov budú v produktívnom veku žiť naše rozhodnutia. Je pre nás preto kľúčové zohľadniť ich pohľad na to, ako by mal vyzerať náš kraj.“ Župa oslovila mládežnícke organizácie, Radu mládeže ŽSK a stredné školy v kraji. Mládež predstavila svoje návrhy aj počas online diskusií a prostredníctvom formulára na webe www.hrajzakraj.sk.

„Dozvedeli sme sa, že mladým ľuďom veľmi záleží na zlepšení kvality životného prostredia, prijali by väčšiu ponuku kultúrnych podujatí a trápia ich nekvalitné cesty. Aj tieto zistenia budú mať svoj význam pri následnom rozhodovaní o krajských prioritách,“ doplnila županka.

Výsledkom diskusií, pripomienkovania a zberu dát je aktuálne spracovaná a prerokovaná analytická a strategická časť dokumentu. Župa  intenzívne diskutuje o návrhu Programovej časti, ktorá obsahuje návrhy opatrení a indikatívnych aktivít potrebných na dosiahnutie definovaných cieľov. Do nej zapracuje vyrokované a odsúhlasené výstupy a pripomienky, ktoré zosumarizovala v rámci diskusií v jednotlivých regiónoch.

PHRSR ŽSK 2021+ rieši rozsiahly rámec tém ako napríklad inovačný potenciál kraja, možnosti na rozvoj turizmu, ale aj zvyšujúci sa vek a zhoršujúce zdravie obyvateľov, nedostatok miest v zariadeniach sociálnych služieb či odliv mladých ľudí.

Výsledný dokument ovplyvní celkové smerovanie župy v kompetenciách, rozhodovanie o ďalších investíciách, ale aj zapájanie sa do eurofondových výziev. Strategický dokument kraj realizuje ako jeden z výstupov projektu Inteligentný a lepší Žilinský kraj financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Celý proces tvorby dokumentu je stále otvorený pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Obyvatelia kraja môžu naďalej svoje pripomienky a postrehy vpisovať do formulára: https://www.hrajzakraj.sk/aky-chcete-kraj-v-roku-2030/ a sledovať dianie na stránke alebo sociálnych sieťach FB a Instagram @hrajzakraj.