Pracujeme na Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2021-2027

Prečo robíme nový PHRSR 2021+?

Byť úspešný znamená mať víziu a dobrý plán. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja umožňuje aktívne riadenie rozvoja Žilinského kraja. Pri jeho príprave sa spoločne zamýšľame, v akom kraji chceme žiť a spolu tvoríme cestu, ktorou budeme v nasledujúcich rokoch kráčať. Dobrý plán vychádza z dôkladného poznania potrieb regiónov a samospráv, ich obyvateľov, podnikateľov či záujmových skupín a stanovuje konkrétne nástroje na ich úspešné naplnenie.

Cieľom je Žilinský kraj, ktorý poskytuje kvalitný priestor pre rodiny i seniorov, kde nájde svoje uplatnenie mládež a podnikatelia majú vytvorené optimálne podmienky na podnikanie. Základným predpokladom je dobre fungujúca regionálna ekonomika so zameraním na inovatívne technológie a využitie smart – rozumných prístupov, ktoré posunú náš kraj k inteligentnej budúcnosti.

S kým spolupracujeme?

Proces prípravy je založený na spolupráci partnerov v území a expertov na jednotlivé sledované oblasti. Náš tím tvoria odborníci na územné plánovanie a regionálny rozvoj, infraštruktúru, životné prostredie, ekonomiku, inovácie, vzdelávanie, cestovný ruch a kultúru. Našimi partnermi sú tiež obce a mestá, podnikatelia, zástupcovia verejného a neziskového sektora. V neposlednom rade sú pre nás dôležitými spojencami obyvatelia Žilinského kraja.

Ako sa tvoria priority regiónu?

Správne nastavenie priorít si vyžaduje zmapovanie silných a slabých stránok územia, poznanie jeho potrieb a výziev spojených s ďalším rozvojom kraja a jeho regiónov. Významnú rolu v tomto procese zohráva Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja a Regionálne rady partnerstva, ktoré združujú kľúčových predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy, sociálno-ekonomických partnerov za Horné Považie, Oravu, Liptov, Kysuce a Turiec. Ich činnosť podporujú tematické a územné pracovné skupiny. Na mapovanie prioritných oblastí sa využíva aj dotazníková forma, kde kľúčové oblasti pomenovali samotní partneri z územia. Do tohto procesu bude prostredníctvom diskusných fór zapojená aj verejnosť.

Zásobník projektov

Tento web je tu aj preto, aby ste s nami zdieľali Vaše projektové zámery prostredníctvom interaktívneho zásobníka, ktorý nám pomôže získať prehľad o pripravenosti projektových zámerov v území na čerpanie eurofondov v novom programovom období.

Nechajte nám odkaz

Ako si predstavujete kraj v roku 2030? Zapojte sa do rozvoja nášho územia! Napíšte nám svoje podnety, nápady a predstavu alebo odkaz v sekcii Ako sa zapojiť

PHRSR ŽSK 2021 – 2027