Záverečné stretnutie tematických a územných pracovných skupín PHRSR ŽSK 2021+