ZASTUPITEĽSTVO ŽSK SCHVÁLILO PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽSK 2021+ 

28.09.2022

PHRSR ŽSK 2021+ je jeden z najdôležitejších strategických dokumentov župy, ktorý určuje smery rozvoja kraja.

Vypracovanie PHRSR ŽSK 2021+ nadväzuje na Vstupnú správu pre spracovanie Integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja v decembri 2020 a Zastupiteľstvom ŽSK na jeho 23. zasadnutí  22. februára 2021.

Spolu s PHRSR poslanci schválili Akčný plán Úradu ŽSK na roky 2023 – 2025 a boli informovaný o Zásobníku projektových zámerov pre Akčný plán na roky 2023 – 2025.

Akčný plán je spracovávaný vzhľadom na potrebu definovať prioritné rozvojové aktivity/projekty Úradu ŽSK a organizácií v jeho správe , prostredníctvom ktorých bude regionálna samospráva napĺňať ciele definované v schvaľovanom PHRSR ŽSK a ďalších strategických a koncepčných dokumentoch jednotlivých odborov.
Zásobník projektov  pre Akčný plán 2023 – 2025,  je otvoreným dokumentov. Bude sa priebežne aktualizovať a dopĺňať. Projekty, ktoré prejdú procesom vyhodnotenia, dosiahnu potrebný stupeň prípravy a bude identifikované alebo získané finančné krytie, sa posunú do realizácie alebo sa zaradia do Akčného plánu,“ povedala županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

PHRSR ŽSK je pripravovaný ako jedna z aktivít projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj, ktorý je podporený v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.