NOVÝ ROK, NOVÉ VÝZVY. ZAPOJTE SA S PROJEKTAMI DO PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 2021-2027.

09.01.2023

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 boli vyhlásené výzvy na predklanie žiadostí.

Prvé výzvy sú nasmerované na podporu opatrení na zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody a biodiverzity, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest.

1. Klíma – Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; Špecifický cieľ: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

2Biodiverzita – Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; Špecifický cieľ: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

3. Cesty – Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie; Špecifický cieľ: Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 1.: zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru so zohľadnením aspektov udržateľnej dopravy.

Oznamy nájdete na webovej stránke programu 

1. https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101
2. https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871-656892
3. https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871