INOVAČNÝ ROZVOJ REGIÓNOV 2023 – FESTIVAL INOVÁCIÍ

Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2023 s novým názvom Festival inovácií  prepája BIZNIS a SAMOSPRÁVU a vytvorí priestor na zdieľanie a vzájomné inšpirovanie sa. Inovačná udalosť roka v regióne sa uskutoční 30. mája od 13.00 hod. v priestoroch Novej synagógy v Žiline.

Hlavnou témou bohatého programu budú Inovačné výzvy pre firmy a samosprávy.

 Spolu so spíkrami zo Slovenska a Česka sa podrobnejšie pozrieme na tieto oblasti:

 • Ako podporiť rast firmy
  Digitalizácia, AI a iné trendy
  Digitálna a energeticky efektívna samospráva
  a ďalšie…
 • Čo vás čaká?
  Inšpiratívne prednášky 
  Zaujímavé témy 
  Panelové diskusie 
  Sieť inovátorov
  Inovačné ocenenia 
  Networking 

Všetko o programe a vstupnom nájdete na stránke www.festivalinovacii.sk.

Tešíme sa na Vás.

 

EUROFONDY PRE ROZVOJ ŽILINSKÉHO KRAJA

Prvá zo série konferencií zameraných na predstavenie možností v oblasti eufondovej pomoci „Tvoríme lepšie Slovensko“ odštartovala v Žiline 20. apríla. 

Konala sa za účasti ministersky investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Veronky Remišovej, štátneho tajomníka MIRRI Dušana Veliča a županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Na konferencii boli predstavené plány, do čoho sa bude v najbližších rokoch prioritne investovať s podporou eurofondov, pričom možnosť rozhodovať o ich využití môže aj župa, starostovia a primátori prostredníctvom integrovaných územných investícií. 

Odborníci z MIRRI predstavili operačný Program Slovensko a programové obdobie 2021 – 2027 spolu s  aktuálnym harmonogramom výziev na rok 2023 – prvé výzvy zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk.

Témou konferencie bola aj cezhraničná spolupráca regiónov v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko a Česko – Slovensko a ich prioritné oblasti.  Prvé výzvy sú ukončené a aktuálne prebieha ich hodnotenie. Zástupcovia samospráv i verejnej správy získali informácie o možnosti podpory v rámci Plánu obnovy a odolnosti a dozvedeli sa viac o novom systéme verejného obstarávania.

Poradenstvo  žiadateľom o eurofondy ponúkli na konferencii zástupcovia Regionálneho centra MIRRI v Žiline. Možnosti pomoci a konzultácií poskytuje žiadateľom aj regionálny kontaktný bod  na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na Komenského ulici v Žiline.

Na konferencii nechýbalo predstavenie akčného plánu v oblasti „SMART CITIES“ – inteligentných miest.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU „TVORÍME LEPŠIE SLOVENSKO V ŽILINE“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pozýva na regionálnu konferenciu „Tvoríme lepšie Slovensko v Žiline“.

Hlavným cieľom konferencie je predstaviť podporu z Programu Slovensko 2021 – 2027 pre regióny, mestá a obce.

Na konferencii budú predstavené aj prvé plánované výzvy z Programu Slovensko na rok 2023. Hovoriť budeme aj o programoch cezhraničnej spolupráce INTERREG a Pláne obnovy a odolnosti.  

Konferencia je primárne určená pre novozvolených primátorov a starostov z regiónu, ale samozrejme sú vítaní aj všetci ostatní.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára – https://forms.office.com/e/NZpsS9eavB  najneskôr do 18. apríla 2023. 

Uskutoční sa 20. apríla 2023 o 10.00 hod. v priestoroch Event House (Bytčická 16) v Žiline.

Viac  informácií: event@mirri.gov.sk | www.mirri.gov.sk

 

 

 

 

Z REGIÓNOV DO SVETA V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Predstavitelia malých a stredných podnikov zo Žilinského kraja diskutovali v Bytči so zástupcami diplomacie, ekonomických rezortov a štátnych agentúr.

Cieľom iniciatívy Z regiónov do sveta je zvýšiť zapojenie regionálnych malých a stredných podnikov a vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít. Predstavuje jeden z proexportných nástrojov rezortu diplomacie. Podujatie pripravil Žilinský samosprávny kraj a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ako povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová:

„Vítame snahy o zvýšenie exportného potenciálu podnikov a inštitúcií, ktoré pôsobia na území nášho kraja. Zo všetkých krajov na Slovensku je Žilinský kraj druhý s najvyšším počtom aktívnych malých a stredných podnikova z dlhodobého hľadiska sa ich počet v kraji zvyšuje. Môžeme sa tiež pochváliť najvyššou podnikateľskou aktivitou mladých ľudí a žien v SR a sme krajom s druhým najväčším inovačným potenciálom. Všetko so všetkým súvisí a aj v tomto prípade platí, že chceme byť krajom príležitostí a smart riešení, zvýšiť exportný potenciál našich podnikov a inštitúcií a  podporiť tak, v čo najväčšej miere ich rast, pretože spolu s nimi, sa rozvíja a rastie, aj región.“

Na podporu inovačného prostredia a aktivity mladých ľudí v oblasti podnikania Žilinský samosprávny kraj spolu s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou zriadil regionálne inovačné centrum INOVIA. Každoročne župa organizuje súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer a konferenciu Inovačný rozvoj regiónov, v rámci ktorej udeľuje ocenenia pre študentov i inovatívne firmy kraja Inovácia Žilinského kraja.

Súčasťou programu  bola moderovaná diskusia so zástupcami štátnej správy a príspevkových organizácií, panelová diskusia s vybranými exportérmi a tiež networking s predstaviteľmi štátnej správy, agentúr a samosprávy. 

Podujatia „Z regiónov do sveta“ sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková:

V Žilinskom kraji sídlia firmy a univerzita, ktoré prispievajú k rozvoju nielen regiónu, ale aj celého Slovenska. Podniky sa tu orientujú prevažne na obchod, priemysel, stavebníctvo ale aj na odborné, vedecké a technické činnosti. Kraj je dôležitý aj pre svoju strategickú polohu, keď ako pomyselná brána na sever otvára obchodné možnosti s našimi susedmi.“

 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA ŽILINSKÉHO KRAJA SCHVÁLENÁ

Rada partnerstva Žilinského kraja na svojom 6. zasadnutí 28.2.  schválila  Integrovanú územnú stratégiu  Žilinského samosprávneho kraja.

Dokument umožňuje efektívnu realizáciu rozvojovej stratégie  PHRSR ŽSK 2021+ v Žilinskom kraji. Vďaka integrovanému prístupu bude mať územná samospráva v novom  programovom období 2021 – 2027  jednoduchší prístup k financovaniu svojich špecifických rozvojových potrieb. Hlavným cieľom integrovaného prístupu je zabezpečenie cielených a prepojených investícií v rámci viacerých špecifických cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027 a efektívne využitie rôznych finančných nástrojov, zdrojov a programov EÚ.

Nové úlohy partnerov v programovom období 2021 – 2027 sú zabezpečené prostredníctvom Rady partnerstva Žilinského kraja, ktorá  koordinuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie v Žilinskom kraji a zabezpečuje trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov. 

Celý dokument IÚS nájdete tu

ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Priorita 2 „Prepojenejšie pohraničie“ špecifický cieľ 1 „Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility,
aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy
 https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871 .

Organizátorom je Spoločný technický sekretariát v spolupráci s Regionálnym kontaktným bodom Žilinského samosprávneho kraja.

Školenie sa bude konať dňa 16. januára 2023 o 9:00 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

 Pozvánka na školenie pre žiadateľov – výzva „Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry“ + Návratka – 16.1.2023

 

ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE KLÍMA A BIODIVERZITA

Pozývame vás  na školenie v súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Školenie je zamerané na Prioritu 1
„K prírode ohľaduplné a bezpečné prostredie“ 
špecifický cieľ 1 „Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy“ a
špecifický cieľ 2 „Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia“ .
 
Školenie sa bude konať  17. januára 2023 o 9:00 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.
Organizátorom je Spoločný technický sekretariát a Regionálny kontaktný bod Žilinského  samosprávneho kraja.
 
 
 

NOVÝ ROK, NOVÉ VÝZVY. ZAPOJTE SA S PROJEKTAMI DO PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 2021-2027.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 boli vyhlásené výzvy na predklanie žiadostí.

Prvé výzvy sú nasmerované na podporu opatrení na zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody a biodiverzity, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest.

1. Klíma – Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; Špecifický cieľ: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

2Biodiverzita – Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; Špecifický cieľ: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

3. Cesty – Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie; Špecifický cieľ: Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 1.: zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru so zohľadnením aspektov udržateľnej dopravy.

Oznamy nájdete na webovej stránke programu 

1. https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101
2. https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871-656892
3. https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871

 

INFORMAČNÝ DEŇ K PLÁNU SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY

Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 predstavili aj v Žiline.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo pri príležitosti oficiálneho schválenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 (SP SPP) informačné dni v regiónoch. Prvý sa uskutočnil 6. decembra  na  pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Strategický plán SPP je najzásadnejší dokument, na základe ktorého budú poľnohospodári, lesohospodári, potravinári či miestne akčné skupiny čerpať európske zdroje a zdroje štátneho rozpočtu v objeme viac ako 4 miliardy eur.

Cieľom Strategického plánu Slovenska je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov.
Zavádza hornú hranicu priamych platieb na základe veľkosti farmy a redistribučnú podporu pre malé a stredné podniky. 
S pomocou podpory SPP sa slovenský plán usiluje, aby do roku 2030 bolo 20 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovanej ekologicky.
Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude profitovať z fondov EÚ na zníženie používania antibiotík a podpory dobrých životných podmienok zvierat.

Rozvoj vidieka je veľkou súčasťou strategického plánu Slovenska, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov.  Viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.

lifestream a záznam z informačného dňa si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/lRk9RfXK6S4

PROGRAM:

10:00                          Úvod, príhovor ministra Samuela Vlčana 

10:15 – 10:30              SP SPP 2023-2027 – proces schvaľovania, prehľad o intervenciách

(Mgr. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb)

10:30 – 10:50              SP SPP 2023-2027 – postavenie slovenského poľnohospodárstva, stratégia, ciele, príspevok k EU politikám

(prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky)

10:50 – 11:00              Prestávka  

11:00 – 12:45              1. pilier SPP – priame platby

(Mgr. Marek Milec, riaditeľ odboru priamych platieb a správnych činností)

 • Priame platby
 • GAEC
 • Ekoschémy
 • Diskusia

12:45 – 13:30             1. pilier SPP – spoločná organizácia trhu

                                    (sekcia poľnohospodárstva)

 • Intervencie SOT
 • Diskusia

13:30 – 14:15              Prestávka

14:15 – 15:45              2. pilier SPP – neprojektové intervencie

 • Predstavenie intervencií

(Ing. Rudolf Trebatický, riaditeľ odboru neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka)

 • Diskusia

15:45 – 16:15              2. pilier SPP – projektové intervencie

 • Predstavenie intervencií

 (Mgr. Monika Csonková, PhD. riaditeľka odboru Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka)

 • Diskusia

16:15                           Ukončenie informačného dňa

Ďalšie informačné dni sa uskutočnia v Nitre 7. decembra a v Prešove 14. decembra.

 

 

 

ŽUPANKA ERIKA JURINOVÁ: Patríme medzi lídrov v oblasti inovácií a verím, že tento potenciál využijeme a posilníme.

Žilinský kraj má novú rozvojovú stratégiu do roku 2030.  Je nevyhnutná pre efektívne čerpanie eurofondov v novom programovom období a realizáciu  rozvojových projektov.   V rozhovore ich priblížila Žilinská županka Erika Jurinová.

Aké projekty Žilinský kraj v nasledujúcom období čakajú?

Rozvojovú stratégiu kraja sme vypracovali v spolupráci s celou škálou odborníkov a so zástupcami samospráv, regiónov, neziskového ako aj súkromného sektora.  Nastavuje smer rozvoja nášho územia a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Práve vďaka Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2021+  je kraj schopný efektívne nastavovať aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. 

Inovácie a podnikateľské prostredie patria k ťahúňom regionálnej ekonomiky  v kraji. Potrebujeme viac podporovať začínajúcich podnikateľov, inovátorov a startupy, prepájať ich s univerzitným prostredím, vývojom a vzdelávaním. Patríme medzi lídrov v oblasti inovácií a verím, že tento potenciál využijeme a posilníme. Vytvorili sme v spolupráci so Žilinskou univerzitou a mestom Žilina regionálne inovačné centrum INOVIA, ktoré bude kľúčové pre rozvoj v oblasti inovácií do budúcna a ponúka praktickú pomoc nielen začínajúcim podnikateľom, ale aj samosprávam.

Dôležitým pilierom rozvoja je fungujúca infraštruktúra, dôraz sa  kladie na dobudovanie infraštruktúry, rozvoj integrovanej dopravy, ale aj na nízkoemisnú a ekologickú dopravu.

Nemenej  dôležité je sociálne stabilné prostredie pre rodiny, študentov, pracujúcich ľudí i dôchodcov a znevýhodnených obyvateľov. S tým nevyhnutne súvisí  dostupná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a treba povedať, že ako všetky kraje na Slovensku, aj my zápasíme s demografiou.

Na kvalitu života okrem ekonomických faktorov, služieb či infraštruktúry má vplyv aj stav životného prostredia. V našom kraji je takmer 60 percent územia s nejakým stupňom ochrany. Je to obrovská devíza. Naše národné parky patria medzi najkrajšie a najvyhľadávanejšie na Slovensku. Na druhej strane je tu zodpovednosť za ochranu tohto cenného potenciálu. Sú tú výzvy súvisiace s klimatickou a energetickou krízou a preto rátame s konkrétnymi opatreniami ako reakciou na klimatické zmeny. Čistá a krásna príroda je to, čo láka turistov zo Slovenska i zahraničia, zdravé a čisté životné prostredie ovplyvňuje kvalitu života nás všetkých.

V neposlednom rade je medzi prioritnými oblasťami podpora lokálnych výrobcov, kreatívneho priemyslu, ochrana a obnova kultúrneho a historického dedičstva či rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Je to teda celý komplex oblastí, od ktorých závisí úspešný rozvoj kraja a regiónov v najbližších rokoch.

Do Žilinského kraja by malo prísť z eurofondov viac ako 100 mil. eur pre využitie ktorých je potrebná vzájomná dohoda. Našla sa zhoda v tom, ako by mali byť prioritne využité?

Na  príprave rozvojového dokumentu sa podieľali i zástupcovia samospráv. Vieme teda, aké sú priority v území. Vytvorili sme Regionálne rady partnerstva, v spolupráci s ktorými prebehli diskusie o  kľúčových prioritách a projektoch, ktoré by mali byť  vzájomne prepojené, budú mať čo najväčší význam pre rozvoj regiónu a ktoré vieme zrealizovať.

Vieme, aká je vízia Žilinského kraja v roku 2030 – kraj príležitostí, rozumných a udržateľných riešení pre všetkých. Môžete povedať aj konkrétne navrhované projekty, ktoré by mali túto víziu podporiť?

V zásobníku projektových zámerov máme  evidovaných množstvo projektov.  Naplnenie vízie, ktorú sme si stanovili však stojí na spolupráci s partnermi v území, s ktorými sme stratégiu tvorili, Takže aj výber a realizácia konkrétnych projektov bude prebiehať v spolupráci v rámci územia.

Aký teda chceme kraj v roku 2030?

Chceme kraj Inovatívny a úspešný. Snahou je využiť inovačný potenciál kraja a rozprúdiť spoluprácu v oblasti vývoja a inovácií medzi firmami a univerzitami.  Úspešní podnikatelia a odborníci prichádzajú zo škôl, ktoré sú pripravené na prax.

V pláne je ďalšie  budovanie špecializovaných centier odborného vzdelávania a prípravy, stredoškolských kampusov a nové možnosti vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl. Príkladom je plánovaný Stredoškolský kampus  v Ružomberku.

Nezabúda sa ani na telesne znevýhodnených. Zámer Debarierizácie a zlepšenia bezbariérového prostredia vo vybraných stredných školách v Žilinskom kraji, bude mať vplyv na kvalitu, dostupnosť a rozvoj inkluzívneho vzdelávania. Financovaný bude  z Plánu obnovy.

Cieľom pre najbližšie roky je  podpora talentov. Zámer vybudovať Hokejovú akadémiu na Strednej športovej škole na Rosinskej ceste v Žiline, je na ceste k realizácii. Rozvoj športovej infraštruktúry má zlepšiť podmienky pre výchovu mladých hokejistov v kraji. Ide o spoločný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina.

Chceme atraktívny kraj. Národné parky, chránené územia a krásna príroda sú jedným z dôvodov, prečo sa obyvateľom i návštevníkom v našom kraji páči.  Stratégia  navrhuje  podporu turizmu a rozvoj národných parkov, ktorý však rešpektuje vzácne časti územia. Podporuje udržateľný cestovný ruch. V pláne máme ďalší rozvoj  a záchrana kultúrneho dedičstva –  rekonštrukcia Hradu Likava je ďalší krok v snahe sprístupniť nové priestory tejto pamiatky pre verejnosť. Chceme tam vytvoriť nové možnosti na interaktívne a zážitkové expozície, hudobné a filmové prezentácie či festivaly. Hrad má potenciál stať sa jedným z najnavštevovanejších na Slovensku a priniesť  rozvoj turizmu v regióne Liptov.

Prepojený a mobilný kraj znamená aj podporu  integrovanej verejnej dopravy vo všetkých regiónoch oprava ciest a dobudovanie  infraštruktúry. Pilotná fáza Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja je už v prevádzke. V regióne Rajecká dolina – Žilina – Kysuce môžete pri cestovaní verejnou osobnou dopravou cestovať s jedným predplatným cestovným lístkom rôznymi dopravnými prostriedkami – vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou v Žiline, Čadci alebo Kysuckom Novom Meste. Do systému sú zapojení dopravcovia SAD Žilina, Železničná spoločnosť Slovensko a Dopravný podnik mesta Žiliny. Do integrovanej dopravy by sa  mali postupne pridávať ďalšie regióny. Zelenú má naďalej budovanie cyklotrás. Chceme tiež Sociálne stabilný, zdravý kraj a zdravých ľudí.

Trend starnutia a úbytku populácie je fakt. Ako sa pripravovať na zmeny, ktoré nás čakajú, práve v oblasti sociálnej starostlivosti?

Starnutie obyvateľstva predstavuje pre kraj jednu z najväčších výziev, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry spoločnosti. Preto bude nevyhnutné zvýšiť aktívnu účasť seniorov na živote komunity. Okrem ďalšieho skvalitňovania a modernizácie budov zdravotníckych a sociálnych zariadení sú a budú podstatní najmä pracovníci, teda zamestnanci týchto zariadení.

Vízia je aj zatraktívniť povolania v sociálnej oblasti. Spustili sme nový učebný odbor odborný opatrovateľ na SZŠ v Liptovskom Mikuláši. Začíname prvou fázou, prvý ročník sme spustili a plánujeme pokračovať.

Žilinský samosprávny kraj vypracoval „SMART  koncepciu v oblasti sociálnych inovácií na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030“; v nej sú deklarované ciele , ktorými by chcel  zamestnancom v sociálnych službách zjednodušiť a zefektívniť prácu a klientom spríjemniť ich každodenný život a zvýšiť ich bezpečnosť. Cestou ako skvalitniť sociálne služby je aj výstavba nového zariadenia sociálnych služieb  HORIZONT – domov na polceste v MČ Žilina Bytčica. Touto cestou chceme mladým dospelým z detských domovov pomôcť preklenúť ich dočasnú  nepriaznivú životnú situáciu. Projekt nás bude stáť viac ako 470-tisíc eur a je financovaný z európskych zdrojov.

Vybudovanie Hospicu a Centra pre intenzívnu starostlivosť v Námestove poskytne služby v oblasti komplexnej a dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.

Je potrebné vybudovať chýbajúce typy zdravotníckych zariadení, napr. pre pacientov s neuro-degeneratívnymi ochoreniami, pre stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť a pod.

V neposlednom rade spomeniem Výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine, s plánovanými 660 lôžkami si vyžiada investíciu 330 miliónov eur z Plánu obnovy. Tá bude veľkým bonusom pri skvalitnení zdravotníckych služieb obyvateľom.

Čo podľa vás v kraji funguje dobre a čo naopak potrebujeme posilniť?

Žilinský kraj disponuje druhým najvyšším počtom aktívnych malých a stredných podnikov zo všetkých krajov na Slovensku. Máme tú univerzitu v Žiline, ktorá v kontexte prítomnosti celého spektra vzdelávacích inštitúcií spolu s Inovačným centrom vytvára predpoklady pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti nielen v rámci regiónu, ale aj celého Žilinského kraja. Výraznou silnou stránkou v oblasti sociálnych služieb v Žilinskom kraji je rozvinutá sociálna infraštruktúra pobytových služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Máme krásne a unikátne národné parky a chránené územia, ktoré môžu byť obrovským ťahúňom pre rozvoj turizmu. Na druhej strane bojujeme s demografiou, potrebujeme viac rozvíjať ľudský potenciál, výzvou je dopravná infraštruktúra.  Potrebujeme efektívnejšie chrániť prírodné bohatstvo a životné prostredie. Bude potrebné riešiť problematiku nakladania s odpadmi aj odkanalizovanie menších obcí do 2000 obyvateľov.

 

PRIPRAVUJEME SA NA ČERPANIE EUROFONDOV

Pripravujeme integrované územné investície v regiónoch. Chceme #zelený, #atraktívny, #sociálny a #moderný kraj.

27. októbra 2022 rokovali členovia Rady Partnerstva (RP) Žilinského kraja za účasti županky Eriky Jurinovej a nových členov RP – zástupcov ministerstva zdravotníctva, ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva hospodárstva.

Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK Ján Pavlík informoval o procese tvorby a výstupoch strategického dokumentu kraja Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ (PHSR ŽSK). Pripomenul jeho význam pre tvorbu integrovaných územných investícií a ich prepojenia na  Program Slovensko.

Integrované územné investície umožňujú plánovať, koordinovať a implementovať vybrané projekty, ktoré reagujú na potrebu územia a ich výber bude podmienený pozitívnym stanoviskom  Rady partnerstva.

V regiónoch rezonujú  predovšetkým riešenia z kategórie: zelený, atraktívny, sociálny a moderný kraj.

Dôležitá bude tiež digitalizáciavyužitie moderných prístupov pri riešení  problémov a výziev identifikovaných v jednotlivých regiónoch kraja.

Miriam Skácelová z odboru regionálneho rozvoja ŽSK informovala o vyhlásenej výzve na podporu prípravy regionálnych investičných projektov a predstavila pracovný návrh štruktúry integrovaných územných investícií.

Žilinský samosprávny kraj do výzvy pripravuje projekty pre Integrované územné investície v regiónoch, medzi ktorými je  rekonštrukcia  a oživenie hradu Likava, budovanie Vážskej cyklodopravnej trasy v regiónoch Horné  Považie, Turiec a Liptov, oprava ciest II. a III. triedy na Kysuciach a Liptove a  modernizácia Polikliniky v Námestove.

Ďalšie zasadnutie Rady partnerstva sa uskutoční v decembri 2022.

SILVIA PEKARČÍKOVÁ: Sme jediný kraj na Slovensku, ktorý vytvoril stabilizačný program „ľudské zdroje v zdravotníctve“ a systematicky sa mu venuje.

Kam by sa malo posunúť zdravotníctvo v Žilinskom kraji v najbližších rokoch? Rozprávame sa so Silviou Pekarčíkovou, riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK.

Čo vieme  povedať o zdravotnom stave obyvateľov kraja?

Už dlhodobo sa zvyšuje počet pacientov s onkologickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale významne pribúdajú aj pacienti s duševnými poruchami. Systematicky sa im nevenovalo dosť pozornosti v oblasti prevencie, ale rovnako tak dostupnosti k rýchlej liečbe.

V počte hospitalizácií má Žilinský kraj v rámci Slovenska najvyššie čísla…

Ovplyvňuje to viac faktorov ako je dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale aj zodpovednosť voči vlastnému zdraviu, čo súvisí s preventívnymi prehliadkami. Počet hospitalizácií sa musí porovnávať aj regionálne. Sú napríklad lokality, kde máme väčšiu environmentálnu záťaž. Príkladom je Dolná Orava a jej okolie – oblasť, kde máme aj z tohto dôvodu viacej pľúcnych a onkologických ochorení a rovnako tak raritných – genetických ochorení.

Ako sme na tom s prevenciou?

Štatistiky hovoria jasne. Čím nižšia prevencia, tým väčší počet návštev v ambulancii. Máme v priemere 11 návštev lekára na obyvateľa. Európsky priemer je 4,6. Je dôležité povedať, že  je to aj preto, že ambulancie všeobecných lekárov nemali doteraz kompetencie v širšom rozsahu, čo sa aktuálne mení.  Napríklad pre kardiovaskulárne ochorenia alebo skoré štádia cukrovky. Takže liečbu často zvláda už všeobecný lekár, čo odľahčuje špecialistov. K špecialistovi by sa mal dostať pacient v stave, ktorý je ťažšie riešiteľný zo strany všeobecného  lekára.

Aké sú plány? V oblasti koncovej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa veľa očakáva od plánovanej novej Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorá by mala poskytnúť práve špičkovú špecializovanú starostlivosť pre obyvateľov Žilinského kraja..

Pre Žilinský kraj je akákoľvek prebudovaná a zmodernizovaná nemocnica obrovský úspech. Jedna úroveň je vytvorenie koncového, teda špecializovaného pracoviska v Žilinskom kraji, čo má plniť práve Univerzitná nemocnica v Martine, ale aj zabezpečenie regionálnej dostupnosti. Moderná nemocnica musí zabezpečiť najvyššiu a špičkovú starostlivosť pre celý kraj, ale aj lokálnu starostlivosť pre samotných obyvateľov Turca. Potrebujeme rovnako koncové i regionálne nemocnice. Pacient napríklad z Kysúc sa pre akútnu pomoc dostane do Kysuckej nemocnice  v Čadci, ale pre špičkovú starostlivosť pôjde do Žiliny alebo Martina. Následne bude liečba, napr. po výmene kĺbu, prebiehať už vo svojom regióne.

Čo okrem špecializovanej zdravotnej starostlivosti bude potrebné riešiť v nasledujúcich rokoch?

Sme jeden z 2 krajov na Slovensku, ktorý má vo vlastníctve 4 nemocnice a 1 veľkú polikliniku a 5 Centier zdravotnej starostlivosti. Sme špecifický región z pohľadu dopravy, keďže máme veľké vzdialenosti medzi zdravotníckymi zariadeniami a nie ideálnu dopravnú infraštruktúru. Je  potrebné riešiť spomínanú dostupnosť špecializovaných zdravotníckych služieb. To si  zase vyžaduje odborný personál, čo je samostatná kapitola.

Aké kroky robíme v kraji na stabilizáciu zdravotníkov a prilákanie absolventov, medikov a lekárov?

Môžeme sa pochváliť, že sme jediný kraj na Slovensku, ktorý vytvoril stabilizačný program „ľudské zdroje v zdravotníctve“ a systematicky sa venujeme. Modeloval sa na podporu absolventov, študujúcich medikov a stabilizáciu siete zdravotnej starostlivosti a celoživotné vzdelávanie. Stále sa modeluje. Najskôr sme podporovali študentov ošetrovateľstva a lekárskej fakulty, teraz potrebujeme dostať do systému viac sestier. Snažíme sa motivovať a prilákať zdravotníkom do regiónu. V prípade, že sa po doštudovaní, napríklad v Bratislave, vrátia pracovať do rodného kraja, získavajú finančnú motiváciu. Je tu tiež polročná dotačná podpora na stabilizáciu a  rozbeh, ako aj  jednorazová podpora na bývanie. Máme aj mentorský program – do ktorého sa môžu zapojiť lekári aj sestry. Venujú sa absolventovi po nástupe do nemocnice a prakticky ho sprevádzajú pri jeho rozbehu v praxi. Zaviedli sme tiež celoživotné vzdelávanie  pre sestry, lekárov , fyzioterapeutov, laborantov, ale aj sanitárov.

Sledujeme fluktuáciu zamestnancov v nemocniciach. Vnímame odliv do zahraničia. Lekári aj sestry odchádzajú. Najnovší fenomén je, že sa častejšie aj vracajú študenti z Čiech. Chodíme aktívne na veľtrh práce v Olomouci, v Martine, komunikujeme so študentmi a prezentujeme, čo sme schopní im ponúknuť. Žilinský kraj ponúka nielen pracovnú možnosť, ale aj krásne miesto pre život, prírodu, kultúrne pamiatky a vyžitie. Máme veľmi dobrú spoluprácu s obcami a mestami, ktoré  vedia tiež ponúknuť benefity, aby mohli lekára zastabilizovať.

Napriek tomu dostupná zdravotná starostlivosť nie je samozrejmosťou najmä v odľahlejších regiónoch, v niektorých oblastiach chýbajú špecialisti a asi tretina pediatrov má viac ako 65 rokov. Na aký vývoj sa máme pripraviť?

Vážim si každého lekára v seniorskom veku. Generačná obmena a doplnenie v sieti ambulancií je však nevyhnutná.  Sme tu na to, aby sme pomohli lekárom aj pri odovzdaní ambulancie a zabezpečili plynulú výmenu. Musíme vytvárať podmienky aj pre mladých lekárov, dostať ich do terénu a akceptovať ich požiadavky.

V súvislosti s demografickým vývojom v kraji bude dôležitá aj paliatívna a hospicová starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť. Rátate s pomocou eurofondov?

Neviem si predstaviť, že by sme to financovali z vlastných obmedzených zdrojov. Sme najväčší čo sa týka počtu zariadení sociálnych služieb, máme veľa škôl a ako jeden z dvoch krajov na Slovensku aj vlastné nemocnice. Je to výhoda, ale aj finančná záťaž. Verím, že bude možné čerpať z Plánu obnovy na nemocnice, aj keď najväčší balík pôjde do výstavby UN v Martine. Na Slovensku sú cca štyri paliatívne zariadenia, z toho 2 sú v našom kraji  v Trstenej  a v Čadci. Aj keď sú vysoko stratové, sú nesmierne dôležité. Potrebujeme dotvoriť komplexnosť služby aj vybudovaním Hospic-u pre pacientov v terminálom štádiu, aby sme boli pri ňom do poslednej chvíle. Našim cieľom je získať zdroje aj na vytvorenie intenzivistického centra, ktoré by malo mať nadregionálny charakter. Verím, že eurofondy v tomto pomôžu.

Celý rozhovor:

 

 

STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 12. ročník ocenenia “Stredoškolský podnikateľský zámer“.

Súťaž je zameraná na  stredoškolákov zo Žilinského kraja, ktorí majú nápad na podnikanie. Prihlásiť do súťaže sa môžu prostredníctvom prihlášky do 31. januára 2023.

Doručené prihlášky vyhodnotí 5 členná hodnotiaca komisia. Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú:

 • finančnú odmenu a
 • poradenstvo pri rozvíjaní zámeru.

Výsledky ocenenia budú vyhlásené verejne, napr. na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2023.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priloženom dokumentoch.

INOVÁCIA ŽILINSKÉHO KRAJA 2022

Hľadáme inovátorov!

Podporujeme inovačné aktivity v našom kraji a verejne oceňujeme inovatívnych lídrov v regióne.

V rámci 15. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Ocenenie sa bude udeľované v  kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“
2. kategória „Regionálny rozvoj“

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2022.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení verejne na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2023 a získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

Súvisiace dokumenty:

STARTUP WEEKEND ŽILINA

Obľúbený hackathon sa vracia.

Cez víkend od 11. – 13. novembra 2022 budú  priestory Biznis centra Poštová 1 v Žiline patriť profesionálom, nadšencom, expertom, ale aj tým, ktorí majú to najdôležitejšie, a to je myšlienka na biznis ktorí chcú vybudovať. To najlepšie však je – súčasťou Startup Weekend Žilina môžeš byť aj ty! 

Intenzívny 54-hodinový hackathon plný inovácií, kreativity a networkingu opäť privíta účastníkov s novými nápadmi na produkty, služby či projekty. Počas troch dní dostanú priestor na zloženie tímu, realizáciu nápadu, vytvorenie prototypu a následnú možnosť odprezentovať svoj projekt porote zloženej z úspešných podnikateľov a investorov.

Piatok večer a nedeľné popoludnie sú určené aj širokej verejnosti, ktorá má príležitosť podujatie spoznať, vypočuť si prezentácie nápadov – a nakoniec v Nedeľu vidieť kam sa tímy s realizáciou nápadov dostali. Nedeľa je zakončená hodnotením poroty, ktorá hodnotením vopred známych kritérií – customer validation, execution & design, business model vyberie víťazné tímy. 

Bohatý program plný príležitostí, ktoré len tak nezažiješ

Podľa spoluorganizátora Daniela Harcek je podujatie jedinečné kombináciu sprostredkovaných skúseností od mentorov a sústredením úsilím na pracu:  “Je to vzácna možnosť získať spätnú väzbu od úspešných z praxe. Veď kto poradí lepšie, ako tí, ktorí si tým už preskákali? Účastníci sa môžu tešiť aj na Lean canvas workshop, ktorý poskytne metodický rámec na prácu počas tak krátkého času. Rovnako How to pitch workshop, ktorý ich naučí ako pripraviť prezentáciu ktorá zaujme investorov. Mimo iného podujatie prináša nové priateľstvá, kontakty a biznis vzťahy. Veríme že aj tohto roku sa nájde dostatok účastníkov s ambíciou pretaviť ideu na živý projekt.” 

Lístky je možné zakúpiť na:  https://event.techstars.com/event/cE3x7TnmDq …  počet miest je limitovaný! S použitím kódu EARLYSWZA22 do konca októbra je možné získať  25% zľavu.

POZRITE SI AKTUÁLNY ROZVOJOVÝ DOKUMENT ŽILINSKÉHO KRAJA

PHSR ŽSK 2021+ je deklaráciou kam ako kraj smerujeme a čo môže verejnosť očakávať v najbližších rokoch.

Ciele rozvojovej stratégie:

 • – zabezpečiť využitie potenciálu kraja a ľudí pre rozvoj a prosperitu jeho regiónov a obyvateľov,
 • – poskytovať kvalitné služby obyvateľom,
 • – reagovať na nepriaznivý demografický vývoj a výzvy spojené so zmenou klímy,  
 • – má pomôcť pripraviť sa a reagovať i  na ohrozenia, ktoré prichádzajú z vnútorného, ale aj vonkajšieho prostredia ako sú – klimatická a energetická kríza, covidová pandémia, vojnový konflikt, príchod utečencov, 
 • skúsenosti sa pretavili sa do opatrení, ktoré pomôžu Žilinskému kraju pripraviť sa na budúci možný vývoj.

Dokument nevznikal od stola, ale naopak  v spolupráci s odborníkmi v regiónoch:

Vyžiadal si desiatky stretnutí a stovky hodín vzájomného dialógu a vďaka tomu dokument odzrkadľuje reálne priority a výzvy územia.  Pri jeho príprave sa podaril vytvoriť funkčný systém spolupráce so zapojením regionálnych partnerov.

Proces tvorby dokumentu sme ukončili prerokovaním a schválením PHSR ŽSK 2021+ Zastupiteľstvom ŽSK (26.9.2022).

Otvára sa nová  etapa napĺňania stratégie a spoločnej vízie, ktorou je  Žilinský kraj – kraj príležitostí, rozumných a udržateľných riešení pre všetkých.

Celé znenie dokumentu tu:        Komunikačná verzia tu:                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREDSTAVIL NOVÚ ROZVOJOVÚ STRATÉGIU

Na Úrade Žilinskej župy sa 12.10.2022 uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej bol  verejnosti predstavený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+.

 

Ako zdôraznila predsedníčka kraja Erika Jurinová: „Navrhovanou rozvojovou stratégiou chceme zabezpečiť rozvoj a prosperitu nášho kraja a jeho regiónov, poskytovať kvalitné služby obyvateľom a reagovať na výzvy spojené so zmenou klímy. Tento strategický dokument si vyžiadal desiatky stretnutí a stovky hodín vzájomného dialógu a vďaka tomu odzrkadľuje reálne priority a potreby územia Žilinského kraja. Teší ma, že sa nám podarilo spojiť dôležitých partnerov a vytvoriť funkčný systém spolupráce aj so zapojením regionálnych partnerov. PHSR je deklaráciou, kam ako kraj smerujeme, a čo môže verejnosť očakávať v najbližších rokoch.“

Rastislav Horvát z Horvát zo spoločnosti EUPC predstavil proces ako sa dokument tvoril, kľúčoví experti  zase výstupy za prioritné  oblasti – inovácie a vzdelávanie, životné prostredie, infraštruktúra, sociálna stabilita, identita a sebestačnosť. 

Prezentujúci hostia sa venovali problematike  efektívnejšej samosprávy.  Príkladmi dobrej praxe boli  zlepšenia eGov služieb mesta Žilina, ktoré priblížil Filip Švec. Ako efektívne zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť samosprávy predstavil Ján Lichvár z Clustra Kyberenetickej Bezpečnosti z Liptovského Mikuláša a téme ako efektívne vybrať informačný systém sa venoval v prezentácii Peter Steinhübl z Digital Slovensko. Jiří Krist z MAS Opavsko – zaujal prezentáciou o Komunitnej energetike.

Bonusom dňa plného inovatívnych riešení pre samosprávy bolo  predstavenie  služieb INOVIA riaditeľom inovačného centra Vlastimilom Kociánom. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia obcí a miest Žilinského kraja, neziskových organizácií, a tiež predstavitelia súkromného a verejného sektora.

Obohatením boli prezentácie lokálnych firiem zo Žilinského kraja a ich lokálnych produktov.

Súbežne s konferenciou sa konal Workshop ŽILINSKÝ KRAJ 2030. ČO PLÁNUJEME? Určený bol pre mládež a stredoškolákov, ktorí sa dozvedeli viac o plánoch kraja v oblasti  klimatických opatrení a životného prostredia, výhodách integrovaného dopravného systému a s odborníkmi z INOVIA sa zamysleli nad tým, čo mladým podnikavým ľuďom chýba, aby naplno rozvinuli svoj potenciál. Podujatie bolo súčasťou projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj.

Celý záznam konferencie si môžete pozrieť tu: