DISKUSIE PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE NÁVRHY

Viac ako 50 odborníkov a osobností sa stretlo na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja , aby diskutovali  a premysleli, ako by sa mal kraj posúvať vpred v podnikaní, inováciách, vzdelávaní, ako by sa mala rozvíjať infraštruktúra územia a čo by sa malo urobiť v prospech životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu. Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky pre spokojný život pre rodiny, mládež, komunity i podnikateľov.

Päť tematických workshopov zameraných na „Infraštruktúru“, „Inovácie a Vzdelávanie“, „Identitu a sebestačnosť“, „Životné prostredie“ a „Sociálnu stabilitu“, sa konalo od 12. do 14. júla. Zúčastnili sa ich zástupcovia kraja, kľúčových organizácií, podnikateľskej sféry i verejného sektora.  Prediskutovali najdôležitejšie zistenia a závery, ktoré vyplynuli zo stretnutí v regiónoch.

Výsledný materiál PHRSR ŽSK 2021+ sa stane vlajkovou loďou rozvoja kraja. Realizuje sa v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“.

Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

„Ide o našu spoločnú víziu, ktorá bude zohľadňovať špecifické potreby všetkých regiónov. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale  i verejnosť, aby sme všetci „hrali za kraj,“ zdôraznila k téme prípravy plánu predsedníčka kraja Erika Jurinová.

INOVÁCIE A VZDELÁVANIE

Tematická pracovná skupina sa venuje predovšetkým rozvoju Žilinského kraja v oblasti inovácií, výskumu, podnikania a vzdelávania. Okrem toho jej členovia na prvom osobnom stretnutí za spoločným stolom diskutovali o smerovaní podpory do biomedicíny a zdravotníctva, technickej infraštruktúry a inteligentných systémov. Kľúčovou expertkou je Andrea Hagovská.

SOCIÁLNA STABILITA

Témou prvého z radu celkovo 6 tematických stretnutí pod vedením kľúčovej expertky Danice Hullovej, bola podpora života komunít, materských škôlok, ale aj zvýšenie kvality vzdelávania a prevencie na školách.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spája členov pracovnej skupiny, ktorá hneď v úvode otvorila diskusiu o  rozvoji kraja a cestovného ruchu v súlade s ochranou prírody. Kľúčová bola tiež dopravná infraštruktúra a živelná urbanizácia v regiónoch. Diskusiu vedie Radim Misiaček.

IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ

Zahŕňa celé spektrum tém od kreatívneho priemyslu, cez kultúrne pamiatky až po prírodné bohatstvo kraja. Kľúčový expert Milan Hagovský otvoril problematiku národných parkov a prírodného dedičstva, diskutovalo sa aj o kultúrnych pamiatkach a ich ďalšom rozvoji.

INFRAŠTUKTÚRA

Cyklodoprava a elektromobilita, vyriešenie dopravnej situácie v Demänovskej doline či privádzač diaľnice D3 do Kysuckého Nového Mesta, boli len niektoré z tém, ktoré zazneli počas júlového stretnutia   tematickej pracovnej skupiny, ktorú vedie Ľubomír Mateček.

ÚVODNÉ ROKOVANIE PRACOVNÝCH SKUPÍN. V ONLINE PRIESTORE SA STRETLI DESIATKY EXPERTOV.

Príprava PHRSR ŽSK je založená na práci viac ako 80 expertov na kľúčové oblasti rozvoja Žilinského kraja.

V online priestore sa po prvýkrát stretli počas úvodného rokovania k projektu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+, ktoré svojím príhovorom otvorila predsedníčka Žilinskej župy Erika Jurinová. Náplňou programu bolo predstavenie členov projektového tímu, ktorý bude na príprave plánu pracovať. Popri kľúčových expertoch sú to členovia tematických pracovných skupín na oblasti Životné prostredie, Infraštrukúra, Inovácie a Vzdelávanie, Sociálna stabilita, Identita a Sebestačnosť. V najbližších mesiacoch budú intenzívne hľadať spoločné prieniky a výstupy s územnými pracovnými skupinami. Na stretnutí bola partnerom predstavená schéma riadenia Integrovaného rozvoja ŽSK, ako aj aktivity a časový harmonogram projektu.