DISKUSIE PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE NÁVRHY

Počas leta Žilinská župa neoddychuje, ale naplno sa venuje príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Viac ako 50 odborníkov a osobností sa na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja stretlo, aby diskutovali  a premysleli, ako by sa mal kraj posúvať vpred v podnikaní, inováciách, vzdelávaní, ako by sa mala rozvíjať infraštruktúra územia a čo by sa malo urobiť v prospech životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu. Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky pre spokojný život pre rodiny, mládež, komunity i podnikateľov. Päť tematických workshopov zameraných na „Infraštruktúru“, „Inovácie a Vzdelávanie“, „Identitu a sebestačnosť“, „Životné prostredie“ a „Sociálnu stabilitu“, sa konalo od 12. do 14. júla. Zúčastnili sa ich zástupcovia kraja, kľúčových organizácií, podnikateľskej sféry i verejného sektora. Výsledný materiál PHRSR ŽSK 2021+ sa stane vlajkovou loďou rozvoja kraja. Realizuje sa v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. „Ide o našu spoločnú víziu, ktorá bude zohľadňovať špecifické potreby všetkých regiónov. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale  i verejnosť, aby sme všetci „hrali za kraj,“ zdôraznila k téme prípravy plánu predsedníčka kraja Erika Jurinová.

DO TVORBY DOKUMENTU SME ZAPOJILI ODBORNÍKOV A ĽUDÍ PRIAMO Z REGIÓNOV.

Aký bude Žilinský kraj v roku 2030? Historicky prvýkrát tvorí svoj Program  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja participatívne v rozsahu, ako nikdy doteraz. Zapája do diskusie o svojej budúcnosti zástupcov kľúčových organizácií, podnikateľskej sféry i tretieho sektora, regiónov i samospráv. Po prvom online stretnutí, ktoré sa konalo v júni sa diskusie konali konečne aj priamo v regiónoch Liptov, Orava, Turiec, Kysuce a Horné Považie. Hľadali odpovede na otázky: aké majú očakávania od nového plánu rozvoja, čo sú regionálne priority a akú zmenu očakávajú v území? Workshopy sa konali 6. až 8. júla v Žiline, Ružomberku, Oravskom Podzámku, Vrútkach, Kysuckom Novom Meste.

ŽUPA VIDÍ SVOJU BUDÚCNOSŤ V INOVATÍVNYCH RIEŠENIACH

SMART idey majú v Žilinskom kraji zelenú. Chce čoraz viac využívať moderné technológie a inovatívne  prístupy vo svojich službách. Ráta s nimi aj v koncepcii Smart kultúry a Smart sociálnych služieb, ktoré predstavil v rámci workshopov na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline i v regiónoch. Koncepcia pre oblasť sociálnych služieb zavádza moderné technológie a inovatívne prístupy v starostlivosti o klientov, pričom uľahčujú aj prácu zamestnancom a robia ju efektívnejšou. Smart koncepcia pre kultúru reaguje na dopyt zo strany užívateľov kultúrnych služieb. S ich pomocou dokážu kultúrne stánky fungovať ešte kvalitnejšie.  Koncepcia by sa mala realizovať v Žilinskom kraji do roku 2026 a župa s ňou ráta aj v strategickom rozvojovom dokumente PHRSR 2021+. Zároveň je ďalším dôležitým výsledkom projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

ÚVODNÉ ROKOVANIE PRACOVNÝCH SKUPÍN. V ONLINE PRIESTORE SA STRETLI DESIATKY EXPERTOV.

Príprava PHRSR ŽSK je založená na práci viac ako 80 expertov na kľúčové oblasti rozvoja Žilinského kraja. V online priestore sa po prvýkrát stretli počas úvodného rokovania k projektu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+, ktoré svojím príhovorom otvorila predsedníčka Žilinskej župy Erika Jurinová. Náplňou programu bolo predstavenie členov projektového tímu, ktorý bude na prípave plánu pracovať. Popri kľúčových expertoch sú to členovia tematických pracovných skupín na oblasti Životné prostredie, Infraštrukúra, Inovácie a Vzdelávanie, Sociálna stabilita, Identita a Sebestačnosť. V najbližších mesiacoch budú intenzívne hľadať spoločné prieniky a výstupy s územnými pracovnými skupinami. Na stretnutí bola partnerom predstavená schéma riadiadenia Integrovaného rozvoja ŽSK, ako aj aktivity a časový harmonogram projektu.