AKO VIDÍTE ŽILINSKÝ KRAJ V ROKU 2030?

13.04.2022

Do prípravy najdôležitejšieho rozvojového dokumentu kraja Žilinská župa zapojila 200 expertov a 83 odborníkov, s ktorými sme diskutovali o vízii, prioritách a cieľoch pre Žilinský kraj. Opýtali sme sa ich, čo im táto skúsenosť priniesla a kde vidia Žilinský kraj v roku 2030.

Tomáš Lodňan
CEO, GoodRequest
(Inovácie a vzdelávanie)

„V prvom rade som rád, že kraj aktívne pracuje na svojej budúcnosti. Bolo skvelé stretnúť sa a pracovať v takom širokom teame odborníkov z mnohých oblastí. Verím, že sa nám podarilo stanoviť jasné priority a aktivity v rámci vzdelávania a inovácií. Veľa sa spravilo, ale práca len začína.

Úspech z pohľadu roku 2030 bude pre mňa znamenať najmä to, ak sa podarí investovať prioritne do vzdelávania a zdravotníctva. Tieto dve oblasti podľa mňa definujú atraktivitu regiónu a tým pádom definujú to, či vieme udržať a motivovať ľudí, aby tu u nás chceli študovať, pracovať, podnikať a najmä žiť.“

 

 

Pavel Herich
o. z. Pre dolinu
(Životné prostredie)

„Táto skúsenosť mi priniesla najmä poznanie, že zrejme všeobecne podceňujeme úlohu krajov pri vytváraní lepšieho života v regiónoch. A súčasne, že je nutné decentralizovať dotačné mechanizmy a z ministerskej úrovne preniesť výrazne väčšiu zodpovednosť za prerozdeľovanie napríklad fondov EÚ na kraje a nižšie úrovne. Musí sa to diať rozumne, premyslene a rozhodovanie o stratégiách a následných finančných dotáciách nesmie byť „unesené“ niekoľkými jednotlivcami, ale naopak, musíme začať klásť väčší dôraz na participatívne rozhodovanie. Takáto moderovaná spolupráca mnohých odborníkov a miestnych ľudí má potenciál vychovávať k občianskej angažovanosti a uvedomeniu si zodpovednosti za svoje okolie (a nielen svoj dvor). Prispeje k fungujúcej občianskej spoločnosti, čo sa nebude skláňať pred často bezohľadnou mocou kapitálu a pochybnými praktikami, ale prinesie rozhodovanie v prospech celej komunity. V tomto chválim vedenie ŽSK, že svojimi krokmi takto k veci prispieva.

Máme tu mnoho aj vážnych problémov ako energetická chudoba, devastácia prírodného prostredia, nedostatočná infraštruktúra a pod. a zatiaľ je stále málo aktivizovaných ľudí v rámci jednotlivých regiónov, ktorí sú ochotní vstať zo svojej pohodlnej, kritizujúcej pozície a niečo pre vec urobiť. Musíme sa zbaviť predstáv, že za všetky naše problémy môže vedenie kraja, ministerstva, štátu. Áno, oni majú mnohé v rukách, ale sme to my, obyvatelia daných miest, ktorí musíme vedieť a chcieť naše problémy riešiť. Až v tom momente tu musia byť otvorené, demokratické inštitúcie a volení zástupcovia, ktorí podporia riešenia a voľbami zapožičanú moc nasmerujú k vyriešeniu problému. Ak o 8 rokov takéto partnerstvo začne fungovať, budem veľmi spokojný. Aktuálny smer Žilinskej VÚCky je v mnohom dobrý, tak verím, že to vydrží.“

 

Marián Gogola
o.z. Mulica, Žilinská univerztia
(Infraštruktúra)

„Určite ako prínos vidím rôzny záber a mix odborníkov, ktorí sa na tomto strategickom materiáli podieľali. Prínos vidím hlavne vo výmene  poznatkov, ktoré sú z viacerých uhlov pohľadu.

Ja verím, že Žilinský kraj bude v roku 2030 vzorovým krajom, ktorý bude preferovať verejnú osobnú dopravu a integrovaný dopravný systém, vytvorí vhodné podmienky pre ekologickú a cyklistickú dopravu a ďalšie inovatívne mobilitné služby, ktoré budú môcť obyvatelia v celom kraji používať. Mali by byť dostupné nielen obyvateľom miest, ale aj obyvateľom vidieka, tak aby nám dopravná infraštruktúra slúžila a nie spôsobovala problémy.“

 

 

Soňa Holúbková
o. z. Agentúra podporných služieb
(Sociálna stabilita)

„Táto skúsenosť mi priniesla nadhľad, perspektívu rôznych názorov,  prierez cez  rôzne oblasti aj regióny, hľadanie priorít aj cieľov.

Moja vízia pre náš kraj je mnoho rôznorodých terénnych sociálnych služieb cielených na zlepšenie života tých obyvateľov, ktorí sú na sociálne služby odkázaní a zároveň mnoho príležitostí pre aktívne zapojenie seniorov aj ľudí so zdravotným postihnutím.“