JÁN PAVLÍK: Dokument je deklarácia, kam ako región smerujeme a čo môžu obyvatelia očakávať.

15.08.2022

Aký je Žilinský kraj a aký bude o desať rokov? Na to, aby sme poznali, ako sa bude kraj meniť a rozvíjať a aké budú investičné priority, je dôležité mať spracovanú kvalitnú stratégiu. Dokument, ktorý poukáže nielen na problémy, ale aj na ich riešenia. 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽSK je pripravený a bude prerokovaný na septembrovom zastupiteľstve. Rozprávame sa s JÁNOM PAVLÍKOM, riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

Prečo je dobré mať Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR)?

Samotný dokument je výsledkom vzájomnej diskusie rôznych socioekonomických partnerov, ktorí sa s odstupom času pozerajú na doterajší vývoj regiónu a hľadajú optimálne smery rozvoja v ďalších rokoch. Je to hľadanie spoločného názoru o ďalšom rozvoji, na ktorom sa vieme väčšina zhodnúť. PHRSR je preto zhrnutím výsledkov tejto diskusie, v ktorej aj naďalej pokračujeme. V prípade, že dospejeme k iným riešeniam je potrebné tento program aktualizovať. Nie je teda nemenným, ale sú v ňom stanovené priority, na ktoré máme upriamiť pozornosť v najbližších rokoch.

Pre koho je určený?

Keďže dokument vznikol na základe diskusie rôzneho spektra odborníkov ako aj širokej verejnosti je našou snahou, aby sa stal odrazovým mostíkom či smerovníkom pre všetky kľúčové rozhodnutia verejnej správy, podnikateľov, akademickej sféry aj občianskeho sektora. Nastavenie kľúčových priorít zväzuje verejnú správu rovnako ako univerzity či podnikateľov napĺňať spoločne stanovené ciele. Aj pre verejnosť v najširšom zmysle slova je to deklarácia, kam ako región smerujeme a čo môžu očakávať v najbližších rokoch, kde chcem žiť.

Aké sú jeho hlavné ciele?

Podarilo sa nám zhodnúť v tom, že kľúčovou prioritou je ochrana a zveľaďovanie prírodných danosti územia a životného prostredia. Zo zdravej krajiny vyteká prameň životodarnej vody, ktorá nám dáva život a silu. Druhou prioritou je oblasť inovácií a rozvoja školstva. Školstvo, inovácie a podnikanie vytvárajú ekonomický predpoklad pre ďalší rozvoj aj ostatných služieb v regióne. A to je ďalšia priorita – sociálna stabilita, zdravotníctvo a rozvoj komunít, ktorá je tesne prepojená aj s posilňovaním regionálnej identity, rozvojom lokálnej ekonomiky a vnútorných väzieb v regióne. Všetky tieto prioritné oblasti vzájomne prepája infraštruktúra.

Strategický dokument kraj realizuje ako jeden z výstupov projektu Inteligentný a lepší Žilinský kraj financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

.