ŽILINSKÝ KRAJ PRIJAL NÍZKOUHLÍKOVÚ STRATÉGIU DO ROKU 2030

03.06.2022

Schválením Nízkouhlíkovej stratégie na roky 2020-2030 pomáhame  napĺňať ambiciózny plánu uhlíkovej neutrality Slovenska do roku 2050 v Žilinskom kraji.

Poslanci Zastupiteľstva ŽSK schválili  dokument „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030″  v snahe prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia na regionálnej úrovni. 
„Slovensko má ambiciózny cieľ, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Tento záväzok by mal pomôcť spomaliť nárast globálnej teploty do konca storočia na svete pod 2°C. Mestá a regióny sú subjekty, ktoré môžu zohrať dôležitú úlohu pri dosahovaní environmentálnych záväzkov štátu. Z toho dôvodu sa Žilinský kraj rozhodol vypracovať Nízkouhlíkovú stratégiu ŽSK na roky 2020 – 2030,“ informoval Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

Nízkouhlíková stratégia navrhuje aktivity a opatrenia, zamerané na znižovanie tvorby emisií CO2,

  • znížiť energetickú náročnosť budov krajskej samosprávy,
  • zlepšiť adaptáciu na zmenu klímy v prevádzkovaných areáloch,
  • rozvíjať nízko emisnú a nemotorovú dopravu,
  • zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu opätovným použitím a recykláciou,
  • budovať efektívny energetický manažment a implementovať SMART riešenie,
  • zaviesť Quintuple helix (model spolupráce piatich podsystémov: vzdelávanie, podnikanie, verejné správa a samospráva, verejnosť, prostredie).Podľa županky Eriky Jurinovej budú na realizáciu opatrení vypracované investičné projekty.

Týka sa to zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov, výstavby infraštruktúry nemotorovej dopravy a podpory systému integrovanej dopravy, podpory spolupráce medzi akademickou sférou a vedeckými inštitúciami so subjektami verejnej správy. Chceme realizovať zelené strechy, podporiť permakultúru, rozvíjať nízko emisnú a nemotorovú dopravu, pokračovať v budovaní cyklotrás a vyvíjať ďalšie aktivity, ktoré budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva. Našou snahou je znížiť produkciu odpadov, dosiahnuť úsporu energetických zdrojov, zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov, podporiť pohybovú aktivitu a celkovo zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov ŽSK, lebo zmena začína v každom z nás, “ doplnila županka E. Jurinová.

Príprava Nízkouhlíkovej stratégie ŽSK bola financovaná z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia.