PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

23.09.2021

Kto je Radim Misiaček?
V príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK je kľúčovým expertom tematickej pracovnej skupiny Životné prostredie a územnej pracovnej skupiny Kysuce. Pôsobí ako vedúci národných aj medzinárodných projektov v životnom prostredí a regionálnom rozvoji, okrem Českej republiky viedol projekty aj v Chorvátsku, Turecku, Nemecku, Poľsku a Slovensku.

Aké sú silné a slabé stránky životného prostredia v Žilinskom kraji a na čom sa dá stavať do budúcnosti?

Žilinský kraj sa vyznačuje prírodným bohatstvom, ktoré vytvára silný potenciál pre kvalitný život obyvateľov a je atraktívne pre turistov z iných oblastí Slovenska aj zo zahraničia. Tento potenciál je ohrozený nekontrolovaným ekonomickým rozvojom, ktorý by nedbal na zachovanie prírodných zdrojov, vrátane biodiverzity. Týka sa to predovšetkým intenzívneho cestovného ruchu v niektorých subregiónoch kraja, napríklad na Liptove a  s ním súvisiacej dopravy s dopadmi na ovzdušie a hlučnosť.    

Aké projekty by nášmu kraju v oblasti životného prostredia  pomohli?

Sú to predovšetkým projekty, ktorých cieľom je zníženie súčasných vplyvov na životné prostredie z dopravy, z vykurovania domácností, z priemyslu, zo skládok odpadov a iných environmentálnych záťaží. Pred Žilinským krajom, tak ako pred všetkými regiónmi Slovenska, stoja významné výzvy. Ako sa adaptovať na dopady klimatickej zmeny  – napríklad vysychanie lesov, zvyšovanie teploty v mestách, extrémne javy počasia,  ako znížiť produkciu skleníkových plynov a tým prispieť ku spomaleniu globálnej zmeny klímy, ako redukovať objem vznikajúcich odpadov podľa princípov obehového hospodárstva a ako si poradiť s ostávajúcim odpadom. Na ten už v Žilinskom kraji nestačia existujúce skládky a mal by byť materiálovo alebo energeticky využitý. Veľký dopad bude mať rešpektovanie požiadaviek Green Dealu Európskej únie, ktorý prináša odlišný pohľad na ďalší rozvoj dopravy, výrobu energie, výrobu, aj iné oblasti života.       

Ako by mal vyzerať Žilinský kraj v roku 2030?

Atraktívny kraj, ktorý si zachová svoje prírodné krásy a cennosti, v ktorom sa bude dobre žiť, v ktorom sa bude rozvíjať priemysel a doprava v súlade s požiadavkami na ochranu prostredia a zdravia obyvateľov a ktorý budú navštevovať fanúšikovia udržateľného cestovného ruchu, ktorých neláka masová turistika, ale krásy autentickej slovenskej prírody. Aby taký mohol byť, je potrebná ešte jedna podmienka. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta verejnosti, teda nás všetkých.

#ZDRAVYKRAJ