POZRITE SI AKTUÁLNY ROZVOJOVÝ DOKUMENT ŽILINSKÉHO KRAJA

17.10.2022

PHSR ŽSK 2021+ je deklaráciou kam ako kraj smerujeme a čo môže verejnosť očakávať v najbližších rokoch.

Ciele rozvojovej stratégie:

  • – zabezpečiť využitie potenciálu kraja a ľudí pre rozvoj a prosperitu jeho regiónov a obyvateľov,
  • – poskytovať kvalitné služby obyvateľom,
  • – reagovať na nepriaznivý demografický vývoj a výzvy spojené so zmenou klímy,  
  • – má pomôcť pripraviť sa a reagovať i  na ohrozenia, ktoré prichádzajú z vnútorného, ale aj vonkajšieho prostredia ako sú – klimatická a energetická kríza, covidová pandémia, vojnový konflikt, príchod utečencov, 
  • skúsenosti sa pretavili sa do opatrení, ktoré pomôžu Žilinskému kraju pripraviť sa na budúci možný vývoj.

Dokument nevznikal od stola, ale naopak  v spolupráci s odborníkmi v regiónoch:

Vyžiadal si desiatky stretnutí a stovky hodín vzájomného dialógu a vďaka tomu dokument odzrkadľuje reálne priority a výzvy územia.  Pri jeho príprave sa podaril vytvoriť funkčný systém spolupráce so zapojením regionálnych partnerov.

Proces tvorby dokumentu sme ukončili prerokovaním a schválením PHSR ŽSK 2021+ Zastupiteľstvom ŽSK (26.9.2022).

Otvára sa nová  etapa napĺňania stratégie a spoločnej vízie, ktorou je  Žilinský kraj – kraj príležitostí, rozumných a udržateľných riešení pre všetkých.

Celé znenie dokumentu tu:        Komunikačná verzia tu: