INFORMAČNÝ DEŇ K PLÁNU SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY

30.11.2022

Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 predstavili aj v Žiline.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo pri príležitosti oficiálneho schválenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 (SP SPP) informačné dni v regiónoch. Prvý sa uskutočnil 6. decembra  na  pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Strategický plán SPP je najzásadnejší dokument, na základe ktorého budú poľnohospodári, lesohospodári, potravinári či miestne akčné skupiny čerpať európske zdroje a zdroje štátneho rozpočtu v objeme viac ako 4 miliardy eur.

Cieľom Strategického plánu Slovenska je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov.
Zavádza hornú hranicu priamych platieb na základe veľkosti farmy a redistribučnú podporu pre malé a stredné podniky. 
S pomocou podpory SPP sa slovenský plán usiluje, aby do roku 2030 bolo 20 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovanej ekologicky.
Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude profitovať z fondov EÚ na zníženie používania antibiotík a podpory dobrých životných podmienok zvierat.

Rozvoj vidieka je veľkou súčasťou strategického plánu Slovenska, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov.  Viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.

lifestream a záznam z informačného dňa si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/lRk9RfXK6S4

PROGRAM:

10:00                          Úvod, príhovor ministra Samuela Vlčana 

10:15 – 10:30              SP SPP 2023-2027 – proces schvaľovania, prehľad o intervenciách

(Mgr. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb)

10:30 – 10:50              SP SPP 2023-2027 – postavenie slovenského poľnohospodárstva, stratégia, ciele, príspevok k EU politikám

(prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky)

10:50 – 11:00              Prestávka  

11:00 – 12:45              1. pilier SPP – priame platby

(Mgr. Marek Milec, riaditeľ odboru priamych platieb a správnych činností)

  • Priame platby
  • GAEC
  • Ekoschémy
  • Diskusia

12:45 – 13:30             1. pilier SPP – spoločná organizácia trhu

                                    (sekcia poľnohospodárstva)

  • Intervencie SOT
  • Diskusia

13:30 – 14:15              Prestávka

14:15 – 15:45              2. pilier SPP – neprojektové intervencie

  • Predstavenie intervencií

(Ing. Rudolf Trebatický, riaditeľ odboru neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka)

  • Diskusia

15:45 – 16:15              2. pilier SPP – projektové intervencie

  • Predstavenie intervencií

 (Mgr. Monika Csonková, PhD. riaditeľka odboru Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka)

  • Diskusia

16:15                           Ukončenie informačného dňa

Ďalšie informačné dni sa uskutočnia v Nitre 7. decembra a v Prešove 14. decembra.