ŽUPANKA ERIKA JURINOVÁ: Patríme medzi lídrov v oblasti inovácií a verím, že tento potenciál využijeme a posilníme.

07.11.2022

Žilinský kraj má novú rozvojovú stratégiu do roku 2030.  Je nevyhnutná pre efektívne čerpanie eurofondov v novom programovom období a realizáciu mnohých rozvojových projektov.   V rozhovore ich priblížila Žilinská županka Erika Jurinová.

Aké projekty Žilinský kraj v nasledujúcom období čakajú?

Rozvojovú stratégiu kraja sme vypracovali v spolupráci s celou škálou odborníkov a so zástupcami samospráv, regiónov, neziskového ako aj súkromného sektora.  Nastavuje smer rozvoja nášho územia a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Práve vďaka Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2021+  je kraj schopný efektívne nastavovať aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. 

Inovácie a podnikateľské prostredie patria k ťahúňom regionálnej ekonomiky  v kraji. Potrebujeme viac podporovať začínajúcich podnikateľov, inovátorov a startupy, prepájať ich s univerzitným prostredím, vývojom a vzdelávaním. Patríme medzi lídrov v oblasti inovácií a verím, že tento potenciál využijeme a posilníme. Vytvorili sme v spolupráci so Žilinskou univerzitou a mestom Žilina regionálne inovačné centrum INOVIA, ktoré bude kľúčové pre rozvoj v oblasti inovácií do budúcna a ponúka praktickú pomoc nielen začínajúcim podnikateľom, ale aj samosprávam.

Dôležitým pilierom rozvoja je fungujúca infraštruktúra, dôraz sa  kladie na dobudovanie infraštruktúry, rozvoj integrovanej dopravy, ale aj na nízkoemisnú a ekologickú dopravu.

Nemenej  dôležité je sociálne stabilné prostredie pre rodiny, študentov, pracujúcich ľudí i dôchodcov a znevýhodnených obyvateľov. S tým nevyhnutne súvisí  dostupná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a treba povedať, že ako všetky kraje na Slovensku, aj my zápasíme s demografiou.

Na kvalitu života okrem ekonomických faktorov, služieb či infraštruktúry má vplyv aj stav životného prostredia. V našom kraji je takmer 60 percent územia s nejakým stupňom ochrany. Je to obrovská devíza. Naše národné parky patria medzi najkrajšie a najvyhľadávanejšie na Slovensku. Na druhej strane je tu zodpovednosť za ochranu tohto cenného potenciálu. Sú tú výzvy súvisiace s klimatickou a energetickou krízou a preto rátame s konkrétnymi opatreniami ako reakciou na klimatické zmeny. Čistá a krásna príroda je to, čo láka turistov zo Slovenska i zahraničia, zdravé a čisté životné prostredie ovplyvňuje kvalitu života nás všetkých.

V neposlednom rade je medzi prioritnými oblasťami podpora lokálnych výrobcov, kreatívneho priemyslu, ochrana a obnova kultúrneho a historického dedičstva či rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Je to teda celý komplex oblastí, od ktorých závisí úspešný rozvoj kraja a regiónov v najbližších rokoch.

Do Žilinského kraja by malo prísť z eurofondov viac ako 100 mil. eur pre využitie ktorých je potrebná vzájomná dohoda. Našla sa zhoda v tom, ako by mali byť prioritne využité?

Na  príprave rozvojového dokumentu sa podieľali i zástupcovia samospráv. Vieme teda, aké sú priority v území. Vytvorili sme Regionálne rady partnerstva, v spolupráci s ktorými prebehli diskusie o  kľúčových prioritách a projektoch, ktoré by mali byť  vzájomne prepojené, budú mať čo najväčší význam pre rozvoj regiónu a ktoré vieme zrealizovať.

Vieme, aká je vízia Žilinského kraja v roku 2030 – kraj príležitostí, rozumných a udržateľných riešení pre všetkých. Môžete povedať aj konkrétne navrhované projekty, ktoré by mali túto víziu podporiť?

V zásobníku projektových zámerov máme  evidovaných množstvo projektov.  Naplnenie vízie, ktorú sme si stanovili však stojí na spolupráci s partnermi v území, s ktorými sme stratégiu tvorili, Takže aj výber a realizácia konkrétnych projektov bude prebiehať v spolupráci v rámci územia.

Aký teda chceme kraj v roku 2030?

Chceme kraj Inovatívny a úspešný. Snahou je využiť inovačný potenciál kraja a rozprúdiť spoluprácu v oblasti vývoja a inovácií medzi firmami a univerzitami.  Úspešní podnikatelia a odborníci prichádzajú zo škôl, ktoré sú pripravené na prax.

V pláne je ďalšie  budovanie špecializovaných centier odborného vzdelávania a prípravy, stredoškolských kampusov a nové možnosti vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl. Príkladom je plánovaný Stredoškolský kampus  v Ružomberku.

Nezabúda sa ani na telesne znevýhodnených. Zámer Debarierizácie a zlepšenia bezbariérového prostredia vo vybraných stredných školách v Žilinskom kraji, bude mať vplyv na kvalitu, dostupnosť a rozvoj inkluzívneho vzdelávania. Financovaný bude  z Plánu obnovy.

Cieľom pre najbližšie roky je  podpora talentov. Zámer vybudovať Hokejovú akadémiu na Strednej športovej škole na Rosinskej ceste v Žiline, je na ceste k realizácii. Rozvoj športovej infraštruktúry má zlepšiť podmienky pre výchovu mladých hokejistov v kraji. Ide o spoločný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina.

Chceme atraktívny kraj. Národné parky, chránené územia a krásna príroda sú jedným z dôvodov, prečo sa obyvateľom i návštevníkom v našom kraji páči.  Stratégia  navrhuje  podporu turizmu a rozvoj národných parkov, ktorý však rešpektuje vzácne časti územia. Podporuje udržateľný cestovný ruch. V pláne máme ďalší rozvoj  a záchrana kultúrneho dedičstva –  rekonštrukcia Hradu Likava je ďalší krok v snahe sprístupniť nové priestory tejto pamiatky pre verejnosť. Chceme tam vytvoriť nové možnosti na interaktívne a zážitkové expozície, hudobné a filmové prezentácie či festivaly. Hrad má potenciál stať sa jedným z najnavštevovanejších na Slovensku a priniesť  rozvoj turizmu v regióne Liptov.

Prepojený a mobilný kraj znamená aj podporu  integrovanej verejnej dopravy vo všetkých regiónoch oprava ciest a dobudovanie  infraštruktúry. Pilotná fáza Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja je už v prevádzke. V regióne Rajecká dolina – Žilina – Kysuce môžete pri cestovaní verejnou osobnou dopravou cestovať s jedným predplatným cestovným lístkom rôznymi dopravnými prostriedkami – vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou v Žiline, Čadci alebo Kysuckom Novom Meste. Do systému sú zapojení dopravcovia SAD Žilina, Železničná spoločnosť Slovensko a Dopravný podnik mesta Žiliny. Do integrovanej dopravy by sa  mali postupne pridávať ďalšie regióny. Zelenú má naďalej budovanie cyklotrás. Chceme tiež Sociálne stabilný, zdravý kraj a zdravých ľudí.

Trend starnutia a úbytku populácie je fakt. Ako sa pripravovať na zmeny, ktoré nás čakajú, práve v oblasti sociálnej starostlivosti?

Starnutie obyvateľstva predstavuje pre kraj jednu z najväčších výziev, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry spoločnosti. Preto bude nevyhnutné zvýšiť aktívnu účasť seniorov na živote komunity. Okrem ďalšieho skvalitňovania a modernizácie budov zdravotníckych a sociálnych zariadení sú a budú podstatní najmä pracovníci, teda zamestnanci týchto zariadení.

Vízia je aj zatraktívniť povolania v sociálnej oblasti. Spustili sme nový učebný odbor odborný opatrovateľ na SZŠ v Liptovskom Mikuláši. Začíname prvou fázou, prvý ročník sme spustili a plánujeme pokračovať.

Žilinský samosprávny kraj vypracoval „SMART  koncepciu v oblasti sociálnych inovácií na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030“; v nej sú deklarované ciele , ktorými by chcel  zamestnancom v sociálnych službách zjednodušiť a zefektívniť prácu a klientom spríjemniť ich každodenný život a zvýšiť ich bezpečnosť. Cestou ako skvalitniť sociálne služby je aj výstavba nového zariadenia sociálnych služieb  HORIZONT – domov na polceste v MČ Žilina Bytčica. Touto cestou chceme mladým dospelým z detských domovov pomôcť preklenúť ich dočasnú  nepriaznivú životnú situáciu. Projekt nás bude stáť viac ako 470-tisíc eur a je financovaný z európskych zdrojov.

Vybudovanie Hospicu a Centra pre intenzívnu starostlivosť v Námestove poskytne služby v oblasti komplexnej a dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.

Je potrebné vybudovať chýbajúce typy zdravotníckych zariadení, napr. pre pacientov s neuro-degeneratívnymi ochoreniami, pre stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť a pod.

V neposlednom rade spomeniem Výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine, s plánovanými 660 lôžkami si vyžiada investíciu 330 miliónov eur z Plánu obnovy. Tá bude veľkým bonusom pri skvalitnení zdravotníckych služieb obyvateľom.

Čo podľa vás v kraji funguje dobre a čo naopak potrebujeme posilniť?

Žilinský kraj disponuje druhým najvyšším počtom aktívnych malých a stredných podnikov zo všetkých krajov na Slovensku. Máme tú univerzitu v Žiline, ktorá v kontexte prítomnosti celého spektra vzdelávacích inštitúcií spolu s Inovačným centrom vytvára predpoklady pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti nielen v rámci regiónu, ale aj celého Žilinského kraja. Výraznou silnou stránkou v oblasti sociálnych služieb v Žilinskom kraji je rozvinutá sociálna infraštruktúra pobytových služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Máme krásne a unikátne národné parky a chránené územia, ktoré môžu byť obrovským ťahúňom pre rozvoj turizmu. Na druhej strane bojujeme s demografiou, potrebujeme viac rozvíjať ľudský potenciál, výzvou je dopravná infraštruktúra.  Potrebujeme efektívnejšie chrániť prírodné bohatstvo a životné prostredie. Bude potrebné riešiť problematiku nakladania s odpadmi aj odkanalizovanie menších obcí do 2000 obyvateľov.