Zmena termínu na predkladanie projektových zámerov na posúdenie Radou partnerstva Žilinského kraja