VEREJNÉ PREROKOVANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ VPLYVOV PHSR ŽSK NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

15.07.2022

Na pôde Žilinskej župy sa 14. júla uskutočnilo verejné prerokovanie správy o hodnotení aktuálne pripravovaného rozvojového dokumentu Žilinského kraja – PHSR ŽSK 2021+   v rámci procesu posudzovania jeho vplyvu na životné prostredie.

Cieľom je zabezpečiť  vysokú ochranu životného prostredia a posúdiť  vplyv tohto strategického dokumentu  na životné prostredie.

Proces je nevyhnutý pred  samotným schválením dokumentu Zastupiteľskom ŽSK, ktoré je plánované na september 2022.

#ZDRAVYKRAJ