DANICA HULLOVÁ: „STARNUTIE OBYVATEĽSTVA JE PRE KRAJ JEDNA Z NAJVAČŠÍCH VÝZIEV.“

03.02.2022

Rozprávame  sa s Danicou Hullovou, kľúčovou expertkou pre oblasť Sociálna stabilita  v rámci tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+.

.

 

Aký je zdravotný stav obyvateľov Žilinského  kraja?

Zdravotný stav obyvateľov Slovenska, vrátane obyvateľov Žilinského kraja nie je veľmi priaznivý.  Je zapríčinený predovšetkým zlým životným štýlom, zhoršenou kvalitou životného prostredia v niektorých regiónoch, nezamestnanosťou, zlou sociálnou situáciou a pandémiou COVID-19.

Najčastejšími príčinami úmrtí obyvateľov v SR, ako aj v Žilinskom kraji, sú dlhodobo choroby obehovej sústavy, nádory, vonkajšie príčiny, choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Kým počet úmrtí na choroby obehovej sústavy postupne klesá, úmrtia na nádory sa zvyšujú. U mužov boli treťou najčastejšou príčinou úmrtí vonkajšie príčiny ako sú dopravné nehody, náhodné poranenia a úmyselné sebapoškodenia, u žien sa na tretie miesto radia choroby dýchacej sústavy (u mužov štvrtá príčina).

V počet hospitalizácií má Žilinský kraj v rámci Slovenska najvyššie čísla. 

 

Porovnávali ste zdravotný stav s krajinami OECD. Máme porovnateľné výsledky, alebo sa vymykáme?

Podľa OECD zdravé roky života v Slovenskej republike  pri narodení predstavujú u  mužov: 55,5 rokov, u žien 56,6 rokov. V krajinách OECD je to pre porovnanie u mužov: 63,7 a u žien 64,2 rokov.

Očakávaná dĺžka života pri narodení v SR je u mužov 73,9 rokov a u žien 80,8 rokov. V krajinách OECD sú tie čísla iné – muži 78,2 a ženy 83,7 rokov.

Podľa informácií OECD sú najčastejšou príčinou úmrtia v EÚ (ale aj na Slovensku) choroby obehovej sústavy a nádorové ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia určila sedem hlavných rizikových faktorov, ktoré spôsobujú väčšinu ochorení a úmrtí: hypertenzia, fajčenie, zvýšená hladina cholesterolu, obezita, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatočná fyzická aktivita a nadmerná konzumácia alkoholu. V súčasnosti sa rizikové faktory chorôb obehovej sústavy, ale aj ostatných chronických chorôb, presúvajú do stále mladších vekových kategórií. Príčiny úmrtia na Slovensku, ktorým sa dalo  predísť alebo ktoré sa dali liečiť,  patria k najvyšším v EÚ.

 

Analýzy sa dotýkajú aj stavu a úrovne sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Čo tu funguje dobre, čo naopak vyskočilo ako problematické?

Výraznou silnou stránkou v oblasti sociálnych služieb v Žilinskom kraji je rozvinutá sociálna  infraštruktúra pobytových služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Ďalšou devízou v rozvoji a skvalitňovaní sociálnych služieb je otvorenosť ŽSK a spolupráca s rôznymi organizáciami. Výzvou, ktorá stojí pred ďalším rozvojom sociálnych služieb v kraji je zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb. Vzhľadom na demografické trendy a nárast počtu obyvateľov vo vyššom veku a občanov odkázaných na pomoc, je potrebné zvyšovať dostupnosť kvalitných sociálnych služieb, s dôrazom na služby poskytované priamo v komunite.

Samostatnou kapitolou sú aj zdravotnícke povolania. Ten trend asi nie je veľmi dobrý.  Čo môže samospráva robiť v tejto oblasti? (Pripomínam, že župa je ako jeden z 2 krajov na Slovensku zriaďovateľom  4 nemocníc).

V oblasti zdravotnej starostlivosti je očakávanou zmenou saturovaná sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre všeobecnú ambulantnú a špecializovanú starostlivosť. Ďalej je potrebné vybudovať absentujúce typy zdravotníckych zariadení, napr. pre pacientov s neuro-degeneratívnymi ochoreniami, pre stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť a pod. Očakávanou zmenou je taktiež rozšírenie kapacity a dostupnosti niektorých služieb – napr. paliatívna a hospicová starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitačné a terapeutické služby ako aj zlepšenie prevencie a podpory zdravia.

 

Aké sú trendy v sociálnej starostlivosti? 

Starnutie obyvateľstva predstavuje pre Slovensko aj kraj jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry spoločnosti, preto bude nevyhnutné zvýšiť aktívnu účasť seniorov na živote komunity a na trhu práce. V tomto kontexte, ale aj v kontexte potreby lepšieho sociálneho začleňovania ľudí so zdravotným postihnutím, je dôležité vytvárať vhodné podmienky pre dostupnú a udržateľnú starostlivosť aj na komunitnej úrovni.

V dôsledku prognóz rýchlo starnúceho obyvateľstva budú potrebné značné investície na uspokojenie zvyšujúceho sa dopytu po kvalitnej, komplexnej a dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Intervencie, ktoré sa realizovali na podporu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti a sociálnych služieb, potvrdili potrebu podporovať rozvoj existujúcich a nových sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately komunitného charakteru, aby sa zabezpečovala individualizácia uspokojovania potrieb klientov. Výzvou je zabezpečenie profesionality výkonu, znižovanie počtu detí umiestnených v ústavných zariadeniach na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. V oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie je potrebné rozširovať kapacity a zabezpečiť udržateľnosť terénnej sociálnej práce a komunitných centier.

 

Ako je to s bezpečnosťou našich obyvateľov?

Na základe objektívneho stavu kriminality v Žilinskom kraji môžeme povedať, že dochádza k znižovaniu trestnej činnosti na jeho území. Aj napriek tomu, že počet niektorých trestných činov v Žilinskom kraji narástol, celkovú bezpečnostnú situáciu z hľadiska kriminality môžeme považovať za stabilizovanú. Znižovanie indexu kriminality, ktorý v roku 2019 dosiahol hodnotu 1 010 trestných činov na 100 000 obyvateľov kraja, taktiež vypovedá o zlepšovaní situácie.

V oblasti prevencie a bezpečnosti obyvateľstva bolo zistené zvýšenie nárastu trestnej činnosti mladistvých pod vplyvom návykových látok a negatívneho vplyvu sociálnych sietí. Súčasne bol identifikovaný neexistujúci jednotný systém zberu údajov o trestnej a protispoločenskej činnosti ako aj  monitoring ohrozených skupín obyvateľstva. 

#SOCIALNYKRAJ