OBNOVA HRADU LIKAVA PATRÍ MEDZI PRIORITY ŽILINSKEJ ŽUPY.

22.10.2021

 

Hrad je zaradený do zoznamu pamiatok, ktorých ďalšia obnova bude financovaná z európskych štrukturálnych fondov. Zhodli sa na tom aj členovia Rady partnerstva Žilinského samosprávneho kraja.

Obnova Likavského hradu bude pokračovať. Termín realizácie rekonštrukčných prác závisí od možnosti získania externých finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Hrad Likava patrí medzi priority Žilinskej župy, ktorá ho zaradila do vstupnej správy prerokovanej Radou partnerstva. Bude teda zahrnutý medzi priority v rámci Integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie by malo byť sprístupnenie ďalších častí tejto jedinečnej pamiatky patriacej medzi hlavné turistické lákadlá Liptova a môže prispieť k ďalšiemu rozvoju jeho potenciálu v oblasti turizmu.
Na projektovú dokumentáciu a práce, ktoré by nadväzovali na predchádzajúce rekonštrukcie už vyčlenila Žilinská župa v  roku 2021 finančné prostriedky.

Hrad Likava je dominantou dolného Liptova už od 14. storočia. V roku 1707 ho zbúrali a odvtedy jeho ruiny chátrali. V minulom storočí začali práce na jeho záchrane. Zatiaľ ostatné práce zamerali na hradné bralo, na ktorom stojí palác, ktorému hrozilo zrútenie.