V rámci nového modelu strategického plánovania je cieľom samosprávneho kraja do procesu tvorby PHRSR aktívne zapojiť partnerov z územia.

Okrem zástupcov miestnej samosprávy je dôležité zapojiť aj socio-ekonomických partnerov z neziskového, podnikateľského či akademického sektora.

V záujme transparentnosti procesu zapojenia socio-ekonomických partnerov vytvára Žilinský samosprávny kraj priestor na vzájomnú spoluprácu prostredníctvom fóra partnerov.

Socio-ekonomickí partneri, ktorí sa zaujímajú o dianie v kraji, chcú sa podieľať na jeho ďalšom smerovaní a zapojiť sa do tvorby stratégie, môžu svoj záujem o spoluprácu prejaviť vyplnením formuláru dostupného na:

Formulár