DNA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


Takmer 80členov tematických a územných pracovných skupín PHRSR ŽSK 2021+ sa mohlo počas worksopu na tému  „Imidž a identita kraja“

vyjadriť, ako  kraj vnímajú,  aký by si ho predstavovali v roku 2030.

 

Na otázku aká vlastnosť ho najlepšie vystihuje  sa najčastejšie zhodli na výrazoch:

#pestrý #priateľský #pracovitý #pohostinný #rozmanitý #spriaznený s prírodou #turistický #hľadajúci sa

 

Aká vlastnosť by mala kraj v roku 2030  najlepšie vystihovať?

#zdravý #inovatívny #čistý #kreatívny #líderský #otvorený #rozumný #spolupracujúci

 

 

 

späť na výpis Akcie